Doanh nghiệp

Vingroup sẽ phát hành gần 423 triệu cổ phiếu trả cổ tức

13:32 | 20/04/2021

Chia sẻ

Vingroup dự kiến phát hành cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1.000:125 trong quý III và quý IV năm nay.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - CTCP (Mã: VIC) đã công bố nghị quyết thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế luỹ kế chưa phân phối hết năm 2020 với tỷ lệ 12,5% vốn điều lệ (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận thêm 125 cổ phiếu mới).

Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức là hơn 422,8 triệu cổ phiếu và vốn điều lệ sau phát hành sẽ tăng lên 38.676 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức là trong quý III và quý IV/2021 sau khi kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cổ phần phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. 

Theo số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế luỹ kế chưa phân phối trên báo cáo riêng lẻ tính đến ngày 31/12/2020 là gần 6.189 tỷ đồng và trên báo cáo hợp nhất là gần 4.360 tỷ đồng. 

Lần gần nhất doanh nghiệp chia cổ tức là cho năm 2017, cũng là trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1.000:210, tương ứng phát hành thêm gần 554 triệu cổ phiếu.

Hai năm 2018 và 2019, ngoài trích 5 tỷ đồng vào quỹ dự trữ theo điều lệ thì tập đoàn đều dành hết số lợi nhuận tích luỹ trong năm để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2020, theo số liệu đã kiểm toán, tập đoàn đạt 110.490 tỷ đồng doanh thu thuần, gần 4.546 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 15% và 41% so với năm 2019.

Ngày 4/5 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của tập đoàn. Thời gian và địa điểm họp sẽ được tập đoàn thông báo sau.

Hoàng Kiều