|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

VietinBank dự kiến tổng tài sản tăng 5-10%, đề xuất chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

17:54 | 19/04/2023
Chia sẻ
VIetinBank đặt mục tiêu tổng tài sản năm 2023 tăng 5 - 10% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng kiểm soát dưới 1,8%.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023, trong đó đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 5 - 10% so với đầu năm.

Dư nợ tín dụng tăng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao trong từng thời kỳ. Nguồn vốn huy động tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng kiểm soát dưới 1,8%.

Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ theo sự phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu chi trả (tiền mặt, cổ phiếu) thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước. Các tỷ lệ an toàn tuân thủ quy định của NHNN.

 Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VietinBank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Về kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế cả năm của VietinBank đạt 21.113 tỷ đồng. Theo giải trình từ VietinBank, lãi thuần từ hoạt động khác của ngân hàng tăng đột biến trong năm chủ yếu do việc đẩy nhanh tiến độ xử lý, thu hồi nợ.

Trong năm 2022, ngân hàng tiếp tục tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro thêm 5.781 tỷ đồng, tăng 31,5% so với năm trước. Đây cũng có thể là nguồn "dự trữ" lợi nhuận cho các năm tiếp theo khi các khoản nợ xấu được thu hồi.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của VietinBank tăng 18,1% đạt 1,8 triệu tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 12,7% đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 7,5% đạt gần 1,25 triệu tỷ đồng. 

Chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo phê duyệt của NHNN

Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, lợi nhuận riêng lẻ sau thuế 2022 của VietinBank là 16.379 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tài chính và hơn 2.300 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, phúc  lợi.

Sau khi trích các quỹ bắt buộc, lợi nhuận còn lại là 11.521 tỷ đồng sẽ được dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Phương án phân phối lợi nhuận của VietinBank. (Nguồn: VietinBank).

Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2023 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán.

Huyền Phương