|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu giảm 20%, Việt Nam ghi nhận tháng bội chi đầu tiên sau thời gian dài bội thu

15:45 | 29/05/2023
Chia sẻ
Trong tháng 5, ngân sách bội chi 48.600 tỷ đồng khiến ngân sách từ bội thu 145.100 tỷ đồng vào cuối tháng 4 giảm có bội thu 116.500 tỷ đồng. Đây cũng là tháng đầu tiên Việt Nam bội chi ngân sách sau thời gian dài bội thu.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 5/2023 ước đạt 103,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 769,6 nghìn tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán năm và giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 5/2023 ước đạt 80,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 638,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,9% dự toán năm và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Thu từ dầu thô tháng 5/2023 ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 25,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán năm và giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 5/2023 ước đạt 18,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 105,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,0% dự toán năm và giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi ngân sách Nhà nước, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 5/2023 ước đạt 152 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 653,1 nghìn tỷ đồng, bằng 31,5% dự toán năm và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 452,4 nghìn tỷ đồng, bằng 38,6% dự toán năm và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 157,1 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% và tăng 35,5%; chi trả nợ lãi 43 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% và giảm 1,3%.

Như vậy, trong tháng 5, ngân sách bội chi 48.600 tỷ đồng khiến ngân sách từ bội thu 145.100 tỷ đồng vào cuối tháng 4 giảm có bội thu 116.500 tỷ đồng. 

Tổng cục Thống kê đánh giá, thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 ước giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, chi ngân sách Nhà nước ước tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, ngân sách bội thu nên vẫn đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Hạ An