|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) muốn mua lại 5 triệu cổ phiếu quỹ với giá tối đa 12.000 đồng/cp

11:54 | 14/07/2023
Chia sẻ
Thời gian dự kiến thực hiện trong quý III - IV/2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận, thời gian giao dịch tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Mã: TVC) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc triển khai phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6.

Cụ thể, TVC sẽ mua trước 5 triệu cổ phiếu cho đợt 1 trong tổng số 10 triệu cổ phiếu, tương đương 8,43% số cổ phiếu đang lưu hành nhằm mục tiêu giảm vốn điều lệ.

Căn cứ ủy quyền của đại hội đồng cổ đông, HĐQT công ty thông qua giá mua lại tối đa là 12.000 đồng/cp và theo giá trị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Tạm tính, TVC cần chi khoảng 60 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch nói trên.

Nguồn vốn mua lại được trích theo thứ tự ưu tiên từ thặng dư vốn cổ phần hơn 52,4 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển (hơn 23,7 tỷ đồng) và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (hơn 23,5 tỷ đồng), căn cứ theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2022.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý III - IV/2023 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thời gian giao dịch tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. 

Trước đó, cổ phiếu TVC bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa vào diện cảnh báo từ ngày 7/7 do doanh nghiệp này có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Cụ thể, trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, kiểm toán có ý kiến ngoại trừ về giá trị khoản phải thu khác tại ngày 31/12/2022 của công ty với số tiền là 803,6 tỷ đồng và cơ sở trích lập dự phòng rủi ro tài chính đối với khoản phải thu này.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty sau khi xem xét một cách thận trọng về khả năng thu hồi đã quyết định trích lập dự phòng tổn thất với tỷ lệ 70% số dư nợ của một số khoản phải thu với số tiền là 506,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng không trích lập dự phòng tổn thất với các khoản phải thu cá nhân (có tổng dư nợ gốc khoảng 79,5 tỷ đồng) dựa trên cam kết thanh toán của các cá nhân này.

Thu Thảo