Nhà đất

Khánh Hòa thêm hơn 700 ha vào Kế hoạch sử dụng đất 2019 của Nha Trang, Vạn Ninh…

17:08 | 23/08/2019

Chia sẻ

Tỉnh Khánh Hòa vừa duyệt bổ sung 41 công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 tại Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Ninh..., tổng diện tích được duyệt bổ sung khoảng hơn 700 ha. Trong đó, TP. Nha Trang sẽ bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất 11 dự án, công trình với tổng diện tích 62,25 ha.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt bổ sung 41 công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 tại các địa phương: Nha Trang, Diên Khánh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Vạn Ninh và Khánh Sơn.

Cụ thể, TP. Nha Trang sẽ bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất 11 dự án, công trình với tổng diện tích 62,25 ha.

Bổ sung kế hoạch SD đất (22-8)

TP. Nha Trang có 11 công trình, dự án được bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019. (Ảnh minh họa: khanhhoa.gov.vn)

Huyện Khánh Sơn bổ sung 2 dự án, công trình ở xã Ba Cụm Bắc với tổng diện tích 4 ha.

Huyện Cam Lâm bổ sung 10 dự án, công trình, tổng diện tích 110,24 ha.

Huyện Diên Khánh bổ sung 6 công trình, dự án với tổng diện tích 12,38 ha.

Thị xã Ninh Hòa bổ sung 8 công trình, dự án với tổng diện tích 513,93 ha.

Huyện Vạn Ninh bổ sung 4 công trình, dự án với tổng diện tích 5,5 ha.

Còn các nội dung khác ghi tại quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo qui định, tham mưu thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

UBND các địa phương có trách nhiệm công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; đôn đốc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo kế hoạch đã được phê duyệt…

N. Lê