|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hà Nội: Đấu giá quyền sử dụng đất vẫn gặp nhiều khó khăn

19:42 | 08/07/2023
Chia sẻ
Trong nửa đầu năm, Hà Nội tổ chức 65 phiên đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có 37 phiên đấu giá thành công, tiền đấu giá thu được là 724 tỷ đồng, chỉ đạt 5,42% kế hoạch năm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương gặp khó khăn, thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất đạt thấp so với kế hoạch, ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu ngân sách, nhất là ở các huyện, thị xã.

Nguyên nhân chủ yếu do thị trường bất động sản giảm nhiệt, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc huy động nguồn lực tài chính. Ngoài ra, cũng có một phần nguyên nhân từ việc giải phóng mặt bằng chậm hoặc còn vướng mắc thủ tục về quy hoạch, đất đai.

Thành phố tổ chức được 65 phiên đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có 37 phiên đấu giá thành công và 28 phiên đấu giá không thành; kết quả thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất là 724 tỷ đồng, chỉ đạt 5,42% kế hoạch năm.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023, tạo nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã uỷ quyền cho ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Hà Nội.

Thời hạn ủy quyền từ ngày 04/7/2023 đến hết ngày 30/6/2025.

Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và ủy ban nhân dân thành phố trong phạm vi quyền, nhiệm vụ được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân khác.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, báo cáo đề xuất thành phố xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phải đảm bảo các điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền.

Sở Tài chính Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp có văn bản hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp huyện về quy trình, trình tự và triển khai thực hiện nội dung được ủy quyền; giám sát việc thực hiện quyền, nhiệm vụ được ủy quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện; tổng hợp các vướng mắc, khó khăn, vượt thẩm quyền giải quyết theo nội dung báo cáo, đề xuất của ủy ban nhân dân cấp huyện, báo cáo ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo.

Trước ngày 01/6/2025, Sở Tài chính Hà Nội phải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức sơ kết đánh giá kết quả ủy quyền, báo cáo thành phố xem xét việc tiếp tục ủy quyền làm cơ sở tổ chức thực hiện cho thời gian tiếp theo.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và các sở, ngành có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ rà soát các văn bản đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố ban hành liên quan đến nhiệm vụ được ủy quyền, tham mưu ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với các hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang thụ lý trước ngày 4/7/2023, trường hợp đã có Chứng thư định giá của đơn vị tư vấn, tiếp tục thực hiện các thủ tục, trình tự xác định giá đất cụ thể theo quy định.

Trường hợp chưa thuê đơn vị tư vấn hoặc đã thuê đơn vị tư vấn nhưng chưa có Chứng thư định giá, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện thanh lý hợp đồng tư vấn, bàn giao hồ sơ để ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện việc thẩm định, quyết định giá đất cụ thể theo quyền, nhiệm vụ được ủy quyền.

Đối với các trường hợp còn lại bao gồm các trường hợp đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt giá khởi điểm cần điều chỉnh để phù hợp với thị trường, ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện theo quyền, nhiệm vụ được ủy quyền.

Cũng theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố tiếp tục ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi.

Thời hạn ủy quyền từ ngày 1/2/2025 đến hết ngày 30/6/2025. Trước ngày 1/6/2025, Sở Tài chính Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức sơ kết đánh giá kết quả ủy quyền, báo cáo ủy ban nhân dân thành phố xem xét việc tiếp tục ủy quyền làm cơ sở tổ chức thực hiện cho thời gian tiếp theo.

Linh Khánh