Chứng khoán

Dự thảo điều khoản mới về đăng kí giao dịch chứng khoán trên UPCoM

10:45 | 08/11/2018

Chia sẻ

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng kí giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM).
du thao dieu khoan moi ve dang ki giao dich chung khoan tren upcom Ông Cấn Văn Lực: Dự thảo luật chứng khoán sửa đổi còn vướng nhiều câu hỏi

Dự thảo bổ sung trường hợp chứng khoán bị hủy giao dịch gồm: “Doanh nghiệp cổ phần hóa (DNCPH) theo phương thức đấu giá công khai đăng kí giao dịch trên UPCoM và được cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp sẽ bị hủy đăng kí giao dịch sau 1 năm kể từ ngày không đáp ứng điều kiện về vốn hoặc cổ đông theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán.

Ngày DNCPH đăng kí giao dịch không đáp ứng điều kiện về vốn hoặc cổ đông là ngày DN đã đăng kí kinh doanh dưới hình thức công ty cổ phần và có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng hoặc góp không đủ 10 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán, số lượng cổ đông dưới 100 người theo xác nhận của Trung tâm lưu kí chứng khoán (VSD), sổ cổ đông hoặc cả hai điều kiện trên.

DNCPH đăng kí giao dịch trên UPCoM và được cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp trước ngày Thông tư có hiệu lực, nếu không đáp ứng điều kiện về vốn hoặc cổ đông theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 6 Thông tư này sẽ bị hủy đăng kí giao dịch trong vòng 1 năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực”.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về “Thay đổi đăng kí giao dịch” như sau: Tổ chức đăng kí giao dịch thực hiện thay đổi đăng kí giao dịch khi thay đổi số lượng chứng khoán đăng kí giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)."

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (chào bán ra công chúng và chào bán riêng lẻ), tổ chức đăng kí giao dịch có trách nhiệm hoàn tất thủ tục để đăng kí giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu đã chào bán.

Hồ sơ thay đổi đăng kí giao dịch gồm: Giấy đề nghị thay đổi đăng kí giao dịch; Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán đã được điều chỉnh do VSD cấp; các tài liệu liên quan đến việc thay đổi số lượng chứng khoán đăng kí giao dịch.

Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, HNX ra quyết định chấp thuận thay đổi đăng kí giao dịch và thực hiện công bố thông tin. Trường hợp từ chối, HNX trả lời tổ chức đăng kí giao dịch bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm

Nhật Huyền

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

CHỌN