|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thông tư 09 gỡ khó cho dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất

23:51 | 21/11/2021
Chia sẻ
Thông tư số 09 tiếp tục hoàn thiện các quy định của Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi, đồng bộ của pháp luật về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng vừa ký ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn chi tiết việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Việc ban hành Thông tư nhằm mục tiêu tiếp tục hoàn thiện các quy định của Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi, đồng bộ của pháp luật về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thông tư 09 gỡ khó cho dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN).

Thông tư gồm 8 điều và 9 phụ lục, được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thông tư được xây dựng bảo đảm phù hợp với quy định của Luật PPP, Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật này và pháp luật có liên quan; bảo đảm thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả kinh tế trong việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Đồng thời, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lựa chọn nhà đầu tư thông qua việc mẫu hóa tối đa các loại hồ sơ.

Thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Cùng với đó, thông tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu dự án PPP.

Đối với dự án áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 39 của Luật PPP, hồ sơ mời thầu được lập trên cơ sở chỉnh sửa nội dung mẫu hồ sơ quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư nhưng phải bảo đảm phù hợp với quy định của Luật PPP, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan. Hồ sơ mời thầu không được quy định nội dung so sánh, xếp hạng nhà đầu tư.

Thông tư cũng quy định chi tiết việc lập yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dự án đầu tư có sử dụng đất; nguyên tắc áp dụng, chỉnh sửa các mẫu hồ sơ; quy định về việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; quy định chuyển tiếp và điều khoản thi hành.

Bên cạnh đó, thông tư nêu rõ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn.

Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

Thúy Hiền