Chứng khoán

SSC ban hành Quy chế Hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro Chứng quyền có bảo đảm

14:52 | 02/02/2018

Chia sẻ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm bao gồm phương thức chào bán chứng quyền, quy trình phòng ngừa rủi ro.
ssc ban hanh quy che huong dan chao ban va phong ngua rui ro chung quyen co bao dam HOSE: Covered warrant dự kiến chính thức triển khai vào cuối tháng 3

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) ban hành Quy chế Hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro Chứng quyền có bảo đảm (CW) áp dụng đối với tổ chức phát hành chứng quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chứng quyền quy định tại Quy chế này là chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu niêm yết, thực hiện quyền kiểu châu Âu và có phương thức thanh toán bằng tiền.

Điều kiện để cổ phiếu niêm yết là chứng khoán cơ sở chứng quyền trong đó phải là cổ phiếu thuộc nhóm chỉ số VN30 hoặc HNX30 hoặc chỉ số tương đương thay thế với giá trị vốn hóa bình quân trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt dữ liệu là từ 5.000 tỷ đồng trở lên.

Tổng khối lượng giao dịch trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt dữ liệu xem xét tối thiểu đạt 25% số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng bình quân trong 6 tháng gần nhất ...

ssc ban hanh quy che huong dan chao ban va phong ngua rui ro chung quyen co bao dam
Chứng quyền có bảo đảm - Covered Warrant (ảnh minh họa)

Hạn mức chào bán chứng quyền

Số lượng cổ phiếu quy đổi từ các chứng quyền đã phát hành của tất cả tổ chức phát hành không vượt quá 10% so với tổng số cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

Giá đăng ký chào bán đối với chứng quyền đăng ký chào bán lần đầu là giá đăng ký chào bán chứng quyền tối thiểu là 1.000 đồng. Tổ chức phát hành có thể đăng ký một mức giá chào bán cụ thể hoặc đăng ký khoảng giá chào bán chứng quyền.

Đối với chứng quyền chào bán lần đầu là giá phát hành thể hiện trên Bản thông báo phát hành chứng quyền. Đối với chứng quyền chào bán bổ sung là giá đóng cửa của chứng quyền vào ngày giao dịch liền trước ngày công bố Bản thông báo phát hành chứng quyền.

Hạn mức chào bán chứng quyền quy định tại khoản này được áp dụng trong thời gian SSC xem xét cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền.

Phòng ngừa rủi ro

Hoạt động phòng ngừa rủi ro sẽ được thực hiện trên tài khoản tự doanh của tổ chức phát hành. Bao gồm các giao dịch mua, bán, vay và các giao dịch khác phù hợp với quy định pháp luật, bảo đảm quy định và hạn mức đầu tư chứng khoán cơ sở của tổ chức kinh doanh chứng khoán theo quy định pháp luật.

Tổ chức phát hành được dùng chứng khoán cơ sở hiện có trong tài khoản tự doanh để phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền và có trách nhiệm quản lý, hạch toán độc lập danh mục chứng khoán phòng ngừa rủi ro theo quy định pháp luật.

Trường hợp tổ chức phát hành áp dụng các phương án phòng ngừa rủi ro khác, tổ chức phát hành cần nêu rõ cách xác định vị thế phòng ngừa rủi ro trong phương án phòng ngừa rủi ro.

Trường hợp tổ chức phát hành sử dụng chứng khoán phòng ngừa rủi ro là chứng khoán có cùng chứng khoán cơ sở của chứng quyền, tổ chức phát hành phải nêu rõ công thức quy đổi trong phương án phòng ngừa rủi ro và có trách nhiệm quy đổi phù hợp với số lượng chứng khoán cơ sở khi báo cáo thông tin về hoạt động phòng ngừa rủi ro hàng ngày cho Sở Giao dịch Chứng khoán.

Tổ chức phát hành thực hiện phòng ngừa rủi ro để đảm bảo độ chênh lệch giữa vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết và vị thế phòng ngừa rủi ro thực tế tại cuối ngày giao dịch không vượt quá 20%.

Quy trình phòng ngừa rủi ro

Các rủi ro gặp phải bao gồm rủi ro về thanh toán, rủi ro thị trường, rủi ro pháp lý và rủi ro hoạt động. Sau khi nhận diện các rủi ro trên, các tổ chức sẽ phân loại và xếp hạng từng loại rủi ro để có những biện pháp xử lý phù hợp.

Kiểm soát rủi ro việc phân tích, đánh giá rủi ro sẽ giúp công ty xây dựng được chiến lược kiểm soát rủi ro thông qua việc lựa chọn chiến lược giải quyết hay đối phó với các rủi ro cho phù hợp.

Các chiến lược thường được áp dụng để giải quyết hay đối phó với rủi ro là tránh rủi ro, chuyển giao rủi ro, giảm nhẹ rủi ro và chấp nhận rủi ro. Đảm bảo nguyên tắc tuân thủ nghĩa vụ tạo lập thị trường.

Cuối cùng là hoạt động giám sát và trao đổi thông tin nhằm đánh giá lại toàn bộ quá trình nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro, kiểm soát và đối phó với rủi ro của công ty.

Minh Đăng