Doanh nghiệp

PVS: Lãi ròng quý II giảm 15,6% so với cùng kỳ

14:27 | 03/08/2017

Chia sẻ

Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PVS-HNX) công bố báo cáo tài chính quý II/2017 với doanh thu thuần 4.371 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 374,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và 15,6% so với cùng kỳ 2016.
pvs lai rong quy ii giam 156 so voi cung ky

Doanh thu giảm nhưng giá vốn cũng giảm mạnh giúp lãi gộp PVS tăng 17,6% so với quý II/2016, đạt 390,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, PVS ghi nhận 8,4 tỷ đồng thu nhập khác, giảm mạnh so với con số 104,5 tỷ đồng của quý II/2016 (ghi nhận từ hoàn nhập dự phòng các dự án).

Kết quả, quý II, PVS đạt 374,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận thu về cổ đông công ty mẹ là 317,6 tỷ đồng, giảm 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVS đạt 7.746 tỷ đồng doanh thu thuần, giarm 15,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 787,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 650 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ. Thu nhập trên cổ phần (EPS) đạt 1.204 đồng (cùng kỳ đạt 1.403 đồng).

Năm 2017, PVS đặt mục tiêu 13.000 tỷ đồng doanh thu và 700 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế (thấp hơn 34,7% lợi nhuận thực hiện 2016).

Với kết quả đạt được, 6 tháng 2017, PVS đã hoàn thành 59,6% mục tiêu doanh thu và vượt 12,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản PVS đạt 24.787,5 tỷ đồng, giảm 753,5 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm xuống 12.774 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 12.012,7 tỷ đồng, trong đó có 3.341,5 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Anh Quốc