|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Kiểm toán 'nhấn mạnh' đối với 867 tỉ đồng khoản phải thu và gần 2.500 tỉ đồng phải trả của PV Power

13:14 | 17/08/2019
Chia sẻ
Trong đó, công nợ phải trả đối với nhà cung cấp Siemens đã xuất hiện từ trước năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa quyết toán xong.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power - Mã: POW) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2019 đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Sau soát xét, các khoản mục trên BCTC gần như không thay đổi so với trước đó. Tuy nhiên, Deloitte đưa ý kiến "nhấn mạnh" tới 867 tỉ đồng phải thu và 2.481 tỉ đồng công nợ phải trả của PV Power.

Cụ thể, số tiền 867 tỉ đồng phải thu do Công ty Mua bán Điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chưa thanh toán cho PV Power phát sinh từ việc chưa thống nhất về tỷ giá áp dụng cho giá bán điện hàng tháng của Nhà máy điện Cà Mau 1 và Nhà máy điện Cà Mau 2.

Theo Deloitte, tại ngày lập BCTC hợp nhất giữa niên độ, PV Power và EVN đang tiếp tục làm việc và xin ý kiến của Bộ Công thương, Cục Điều tiết Điện lực về giá bán điện cho hai nhà máy bán điện Cà Mau nên chưa có đủ sơ sở để kết luận.

Thông tin từ PV Power, ngày 9/2/2018 Ngân hàng Nhà nước có đề nghị liên quan đến việc điều chỉnh tỷ giá bán điện của hai Nhà máy điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2 để phù hợp với qui định về quản lí ngoại hối. Theo đó, bên EVN đã đề nghị tạm thanh toán giá bán điện hàng tháng trên cơ sở tỷ giá là 15.894 VND/USD bắt đầu từ tháng 2/2018.

Tuy nhiên, PV Power không đồng ý và vẫn đang áp dụng tỷ giá trung tâm tại ngày xuất hoá đơn tương ứng theo qui định tại hợp đồng mua bán điện. Số dư tiền điện do chênh lệch tỷ giá là 867 tỉ đồng, Ban Tổng Giám đốc quyết định không trích lập dự phòng phải thu khó đòi do tin tưởng rằng sẽ thu hồi được trong tương lai.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của PV Power ghi nhận mức 58.099 tỉ đồng; trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của PV Power ở mức 8.616 tỉ đồng, riêng phải thu từ EVN chiếm 8.035 tỉ đồng.

pow

Các khoản phải thu ngắn hạn của PV Power tính đến ngày 30/6. (Nguồn: BCTC hợp nhất giữa niên độ 2019)

Về 2.481 tỉ đồng công nợ phải trả, đây là số tiền do công ty con của PV Power là CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) ghi nhận nợ phải trả đối với nhà cung cấp Siemens Aktiengesellschaft liên quan đến giá trị vật tư, thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng hai nhà máy điện Cà Mau và nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Tại ngày phát hành báo cáo giữa niên độ, PV Power vẫn đang làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và các nhà thầu để quyết toán số dư phải trả này và hàng tồn kho tương ứng.

pow

Các khoản phải trải người bán ngắn hạn của PV Power tại ngày 30/6. (Nguồn: BCTC hợp nhất giữa niên độ 2019)

Sơn Tùng