Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Peru đối với giày dép Việt Nam

10:03 | 22/09/2020

Chia sẻ

Trong Hiệp định CPTPP, Peru có cam kết về thuế quan đối với sản phẩm giày dép rất hạn chế.

Cụ thể, Peru cam kết xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 4/30 dòng thuế giày dép (khoảng 13,3% số dòng). Số còn lại được cắt giảm và xoá bỏ thuế theo lộ trình 16 năm.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Tính đến tháng 10/2019, Peru chưa phê chuẩn CPTPP, vì vậy các cam kết thuế quan này chưa có hiệu lực áp dụng cho giày dép xuất khẩu của Việt Nam tại thời điểm đó.

So sánh CPTPP với thuế MFN của Peru

Trước CPTPP, Việt Nam và Peru chưa có FTA chung nào. Giày dép Việt Nam thuộc diện áp dụng thuế MFN mà Peru áp dụng chung cho tất cả thành viên WTO chưa có FTA với nước này. 

Thuế MFN trung bình năm 2018 mà Peru áp dụng là 11% với các sản phẩm giày dép thuộc Chương 64.

Vì vậy, CPTPP mang đến cho giày dép Việt Nam lợi thế nhất định về thuế quan, đặc biệt với một số dòng hàng hóa đang có mức thuế MFN cao. Tuy nhiên, cần chú ý để tận dụng thuế quan ưu đãi, giày dép Việt Nam phải đáp ứng qui tắc xuất xứ CPTPP (trong khi thuế MFN không có điều kiện về qui tắc xuất xứ).

Ánh Dương