Doanh nghiệp

15 ông lớn vào tầm ngắm của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2020

14:45 | 14/12/2019

Chia sẻ

Kế hoạch kiểm toán năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước vừa được ban hành tại Quyết định số 1866/QĐ-KTNN.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa kí Quyết định số 1866/QĐ-KTNN về kế hoạch kiểm toán năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN). Theo đó, KTNN sẽ tập trung kiểm toán 158 cuộc.

Ngoài kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, KTNN sẽ kiểm toán 16 Bộ, cơ quan Trung ương và 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 9 cuộc kiểm toán hoạt động; 21 cuộc kiểm toán chuyên đề; 40 dự án đầu tư xây dựng; 16 cuộc kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng và các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước; 9 cuộc kiểm toán lĩnh vực quốc phòng an ninh và 6 cuộc kiểm toán lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng.

Riêng trong lĩnh vực doanh nghiệp, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước được KTNN lựa chọn kiểm toán có qui mô phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lí, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2019, kết hợp với việc đánh giá công tác tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Trọng tâm kiểm toán tại các đơn vị này bao gồm đánh giá thực trạng công tác quản lí tài chính và cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán; đánh giá các hoạt động quản lí.

Bên cạnh đó, việc kiểm toán nhằm bảo đảm phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước như đánh giá việc chấp hành các qui định của pháp luật về giá, thuế, phí, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu.

Danh mục các đơn vị được KTNN thực hiện kiểm toán gồm: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội; Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tổng CTCP Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tổng CTCP Vận tải Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Tổng Công ty Hạ tầng mạng, Tổng CTCP Bảo hiển Bảo Minh; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng đô thị Udic; Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn; Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn; Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. 

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, số cuộc kiểm toán của KTNN trong năm 2020 giảm khoảng 20% so với năm 2019 để tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, bố trí đủ thời gian hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ khác trong năm 2020.

Ngọc Anh