|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vì sao CIC Group (CKG) bác bỏ nội dung liên quan nhân sự được nhóm cổ đông lớn đề nghị bổ sung?

21:14 | 21/07/2023
Chia sẻ
Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, Mã: CKG) vừa công bố nghị quyết xem xét thư bãi nhiệm và đơn ứng cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo nghị quyết, Hội đồng Quản trị của CIC Group quyết nghị từ chối bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị của công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 của nhóm cổ đông và thống nhất không bổ sung này vào chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2 vào ngày 26/7 tới do không có cơ sở để trình đại hội đồng cổ đông xem xét bãi nhiệm.

Thứ hai, hội đồng quản trị của CIC Group từ chối đơn ứng cử thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 của 05 cá nhân được đề cử bởi nhóm cổ đông và thống nhất không đưa nội dung bầu nhân sự hội đồng quản trị tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/7 do đơn đề cử không hợp lệ.

Như đã đưa tin trước đó, nhóm cổ đông gồm 5 nhà đầu tư sở hữu 10,25% vốn của CIC Group đã có đơn đề nghị bãi nhiệm 8/9 thành viên hội đồng quản trị tại đại hội sắp tới đồng thời bầu bổ sung nhân sự vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026. Người được nhóm cổ đông đề cử là ông Bùi Tiến Đức, hiện ông Đức không sở hữu cổ phiếu CKG.

Theo khoản 5, Điều 18 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CIC Group, người triệu tập họp đại hội đồng cổ đông có quyền từ chốt với kiến nghị được cổ đông và nhóm cổ đông trong các trường hợp như kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông, vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông và các trường hợp khác theo quy định.

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CIC Group

Trong cơ cấu cổ đông của CIC Group, ông Trần Thọ Thắng là chủ tịch hội đồng quản trị sở hữu 8,31% vốn của công ty, ngoài ra người nhà ông Thắng cũng đang sở hữu như ông Trần Thọ Hùng (0,32%), ông Trần Thọ Công (0,11%), bà Trần Ngọc Hạnh (0,24%). Tổng sở hữu của ông Thắng và gia đình khoảng 9%. Những thành viên hội đồng quản trị còn lại của CIC Group đều nắm giữ dưới 1% vốn của công ty.

Với cấu trúc phân mảnh, đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức lần 1 của CIC Group không thể diễn ra khi có 210 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho hơn 25,4 triệu cp, chiếm 26,7082% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham gia (không đủ túc số 50%).

Hoàng Linh

NHNN: Thông tin về thay đổi cơ chế điều hành tỷ giá là không chính xác
Đại diện NHNN cho rằng cơ chế điều hành tỷ giá trung tâm và biên độ +/-5% hiện nay đã đủ dư địa để tỷ giá diễn biến linh hoạt. Một số thông tin gần đây về thay đổi điều hành tỷ giá là không chính xác và không phù hợp với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tạo tâm lý bất ổn trên thị trường.