|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Một nhóm cổ đông nắm giữ hơn 10% vốn CIC Group (CKG) xuất hiện, muốn bổ sung nội dung nhân sự vào chương trình họp đại hội

12:01 | 21/07/2023
Chia sẻ
Theo chia sẻ, nhóm cổ đông này sở hữu hơn 8,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 10,25% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Tập đoàn tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, Mã: CKG). Kiến nghị liên quan vấn đề nhân sự được nhóm cổ đông đưa ra trước thềm cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức lần 2 vào ngày 26/7 tới đây.

Về nội dung cụ thể, nhóm cổ đông gồm 5 nhà đầu tư sở hữu 10,25% vốn của CIC Group đã có đơn đề nghị bãi nhiệm 8/9 thành viên hội đồng quản trị tại đại hội sắp tới đồng thời bầu bổ sung nhân sự vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026. Người được nhóm cổ đông đề cử là ông Bùi Tiến Đức, hiện ông Đức không sở hữu cổ phiếu CKG.

Đại diện nhóm cổ đông chia sẻ, việc bầu bổ sung nhân sự đại diện phần vốn góp cho nhóm với mong muốn đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Tuy nhiên, nhóm cổ đông này phản ánh đến cuối ngày 20/7, các cổ đông mới chỉ nhận được thư mời riêng đề làm việc cùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang – ông Trần Thọ Thắng. Phía công ty chưa có phản hồi về việc có hay chưa nhận được đề nghị bổ sung nội dung chương trình họp đại hội cũng như tính hợp lý, hợp lệ hoặc cần bổ sung gì về yêu cầu, hồ sơ đề cử của nhóm cổ đông.

“Chúng tôi rất mong muốn công ty làm đúng quy định và công bố thông tin đầy đủ đến các cổ đông và nhà đầu tư nhằm đảm bảo được lợi ích chính đáng của nhóm cổ đông. Cụ thể ở đây là quyền được đề cử, ứng cử vào hội đồng quản trị, và cần được công bố thông tin rộng rãi trước đại hội cổ đông lần 2 năm 2023 tới đây”, đại diện nhóm cổ đông cho biết.

Trong sáng nay, chúng tôi có liên hệ với ông Trần Quốc Trưởng, Phó Tổng Giám đốc, người phụ trách công bố thông tin của CIC Group để hỏi về vấn đề trên. Ông Trưởng cho biết đang bận họp và sẽ trả lời sau khi nhắn tin. Người viết đã nhắn tin cho ông Trần Quốc Trưởng và chờ phản hồi nhưng chưa có kết quả trong sáng nay.

Theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CIC Group công bố vào ngày 16/3/2022, tại điểm f, khoản 3, điều 12, “cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. …”.

Tại Khoản 4, Điều 18 của Điều lệ về triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông quy định, “cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho công ty ít nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”

Liên quan đến ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, Khoản 2, Điều 25 của Điều lệ quy định các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5 đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên, từ 10% đến dưới 30% được để cử tối đa 02 ứng cử viên…

Cập nhật đến cuối ngày 20/7, tại phần Quan hệ cổ đông trên website của CIC Group chưa đăng tải thông tin về việc nhóm cổ đông có yêu cầu bãi nhiệm và đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công bố thông tin gần đây nhất của CIC Group vào ngày 5/7 với nội dung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2 cập nhật với các nội dung gồm xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023, chủ trương chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023, sửa đổi, bổ sung điều lệ, sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, thông qua tờ trình hủy bỏ phương án chào bán cổ phần, cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn.

Nội dung các tờ trình trước đó không liên quan đến vấn đề nhân sự của CIC Group. Hiện hội đồng quản trị của công ty có 9 thành viên. Ông Trần Thọ Thắng là Chủ tịch sở hữu 8,31% vốn của công ty, ngoài ra người nhà ông Thắng cũng đang sở hữu như ông Trần Thọ Hùng (0,32%), ông Trần Thọ Công (0,11%), bà Trần Ngọc Hạnh (0,24%). Tổng sở hữu của ông Thắng và gia đình khoảng 9%. Những thành viên hội đồng quản trị còn lại của CIC Group đều nắm giữ dưới 1% vốn của công ty.

Với cấu trúc phân mảnh, đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức lần 1 của CIC Group không thể diễn ra khi có 210 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho hơn 25,4 triệu cp, chiếm 26,7082% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham gia (không đủ túc số 50%). Đại hội năm 2022 có 370 cổ đông và đại diện nắm giữ 53,15% vốn cổ phần của CIC Group tham gia, đại hội thành công ngay trong lần 1.

Hoàng Linh