Nhà đất

Thủ tướng duyệt Nhiệm vụ lập qui hoạch tỉnh Vĩnh Phúc tầm nhìn đến năm 2050

21:31 | 13/07/2020

Chia sẻ

Phạm vi lập qui hoạch tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm TP Vĩnh Yên, TP Phúc Yên và huyện Bình Xuyên, huyện Yên lạc, huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Dương, huyện Tam Đảo, huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô với tổng diện tích tự nhiên 1236,5 km2.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa kí Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Qui hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng duyệt Nhiệm vụ lập qui hoạch tỉnh Vĩnh Phúc tầm nhìn đến năm 2050 - Ảnh 1.

Một góc tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Theo đó, phạm vi lập qui hoạch bao gồm: TP Vĩnh Yên, TP Phúc Yên và huyện Bình Xuyên, huyện Yên lạc, huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Dương, huyện Tam Đảo, huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô với tổng diện tích tự nhiên 1236,5 km2.

Mục tiêu của Qui hoạch nhằm phân tích, đánh giá được thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc thời kì 2011 - 2020; cụ thể hóa qui hoạch tổng thể quốc gia, qui hoạch vùng,... Từ đó, dự báo và đề xuất các phương án phát triển thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xác định được các quan điểm, mục tiêu và đột phá phát triển.

Ngoài  ra, xây dựng phương án qui hoạch xây dựng vùng liên huyện đáp ứng cao nhất nhu cầu thu hút đầu tư, xây dựng danh mục và thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư,...

Các nội dung chính của qui hoạch gồm phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh (gồm các điều kiện tự nhiên, xã hội; bối cảnh bên ngoài; tổng hợp các cơ hội, thách thức).

Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị - nông thôn (gồm thực trạng phát triển kinh tế, xã hội; công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh; tổ chức không gian và phát triển hạ tầng; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức).

Quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển tỉnh gồm quan điểm phát triển; xây dựng kịch bản và phương án phát triển; mục tiêu phát triển; các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá).

Phương án phát triển các ngành quan trọng gồm các ngành công nghiệp; dịch vụ; nông, lâm nghiệp và thủy sản; các lĩnh vực văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh; phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội.

Phương án tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn và kết cấu hạ tầng; phương án: phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên...

Thủ tướng giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Qui hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp qui định của Luật Quy hoạch năm 2017 và các qui định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định của pháp luật.

Hà Lê