Thời sự

Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người lao động

10:30 | 04/08/2019

Chia sẻ

5 tháng đầu năm 2019, toàn ngành BHXH đã triển khai thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại 6.427 đơn vị sử dụng lao động; qua đó đã xử phạt, truy thu về các quỹ hàng tít đồng, bảo đảm quyền lợi cho hàng nghìn người lao động.
avatar_1564881339303

Thanh tra chuyên ngành bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Thanh tra, kiểm tra tại hơn 6.400 đơn vị sử dụng lao động

Thực hiện Quyết định số 1458/QĐ-BHXH ngày 02/11/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2019, cơ quan BHXH các cấp đã tích cực triển khai thực hiện công tác này. 

Nhờ đó, tính đến ngày 15/5/2019, toàn ngành BHXH đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 6.427 đơn vị sử dụng lao động (trong đó thực hiện thanh tra chuyên ngành tại 2.589 đơn vị; kiểm tra tại 2.938 đơn vị và thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 900 đơn vị).

Chỉ tính riêng công tác thanh tra chuyên ngành, trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN là hơn 934,1 tỷ đồng; sau thanh tra các đơn vị đã nộp hơn 583,2 tỷ đồng (đạt 62,4% tổng số nợ). 

Các đoàn thanh tra cũng ban hành 161 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đóng BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền xử phạt hơn 5,7 tỷ đồng và số tiền xử phạt đã thu được gần 2,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, qua công tác thanh tra chuyên ngành đã phát hiện khoảng 7.291 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN với số tiền phải truy đóng là 29,1 tỷ đồng; phát hiện 898 lao động đóng không đúng đối tượng, đóng thừa thời gian với số tiền thoái thu, hoàn trả hơn 1,1 tỷ đồng. 

Về mức đóng, phát hiện 7.577 lao động đóng không đúng mức quy định với số tiền truy đóng hơn 7,2 tỷ đồng.

Những con số trên đã cho thấy, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT đã được cơ quan BHXH thực hiện quyết liệt và mang lại những hiệu quả thiết thực. 

Đặc biệt, việc giao chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Góp phần nâng cao hiệu quả thanh tra chuyên ngành

Nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật của chủ sử dụng lao động, bảo vệ quyền lợi an sinh của người lao động, BHXH Việt Nam đã nghiên cứu và đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung triển khai một số định hướng cụ thể như: 

Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành ở trung ương và địa phương về hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động. Việc phối hợp phải được cụ thể hóa từ khâu chia sẻ thông tin, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đến tổ chức thực hiện. 

Trong đó, cần nâng cao hiệu quả phối hợp với cơ quan công an tại địa phương trong công tác thanh tra chuyên ngành đóng, kiểm tra thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra theo Quy chế phối hợp số 3461 ngày 16/8/2017 giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát về phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN;

 Phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả các điều luật hình sự về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tập trung đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh tra viên chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. 

Theo kế hoạch, năm 2019, ngành BHXH tiếp tục phối hợp với Trường Cán bộ thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ tổ chức đào tạo 12 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên (mỗi lớp từ 50 - 70 học viên) cho đối tượng là công chức, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan của BHXH tỉnh, thành phố; Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách BHXH cấp huyện.

Ngoài ra, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành và kiểm tra của BHXH Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện các phương pháp thực hiện thanh tra, kiểm tra; xây dựng phần mềm hỗ trợ hoạt động thanh tra, kiểm tra, rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra trực tiếp.

Bình Minh