|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Thanh toán tài sản công cho Dự án BT phải theo nguyên tắc ngang giá

19:48 | 15/08/2019
Chia sẻ
Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, giá trị Dự án BT tương đương với giá trị tài sản công thanh toán...

Ngày 15/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP Qui định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (gọi tắt là dự án BT). Nghị định trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2019.

du-an-BT

Dự án BT. Nguồn: VOV

Theo Nghị định 69 mới được ban hành, có 4 loại tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, bao gồm: Quỹ đất; Đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất (trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước); Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (tài sản kết cấu hạ tầng); Các loại tài sản công khác theo qui định của Luật quản lí, sử dụng tài sản công.

Trong trường hợp bán đấu giá tài sản công để lấy nguồn thanh toán cho hợp đồng BT thì việc sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT được thực hiện theo qui định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Nguyên tắc thanh toán

Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT phải đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật về quản lí, sử dụng tài sản công, đất đai, ngân sách Nhà nước, đầu tư, xây dựng.

Đồng thời, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo qui định của pháp luật về đấu thầu, chỉ được thực hiện sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép theo qui định của pháp luật.

Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, giá trị dự án BT tương đương với giá trị tài sản công thanh toán.

Trong đó, giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường, đúng qui định của pháp luật tại thời điểm thanh toán. Giá trị dự án BT được xác định theo kết quả đấu thầu.

Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT phải được tổng hợp, phản ánh vào ngân sách Nhà nước theo qui định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, đối với tài sản công thuộc trung ương quản lí được tổng hợp, phản ánh vào ngân sách trung ương. Còn tài sản công thuộc địa phương quản lí được tổng hợp, phản ánh vào ngân sách địa phương.

Thời điểm thanh toán

Trong trường hợp thanh toán bằng quĩ đất hoặc trụ sở làm việc, thời điểm thanh toán dự án BT là thời điểm UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư.

Trường hợp thanh toán bằng tài sản kết cấu hạ tầng và các loại tài sản công khác, thời điểm thanh toán dự án BT là thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao tài sản cho nhà đầu tư.

Khoản lãi vay trong phương án tài chính của hợp đồng BT đối với phần giá trị công trình dự án BT hoàn thành theo tiến độ sẽ chấm dứt kể từ thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, giao tài sản cho nhà đầu tư.

Việc giao tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT được thực hiện sau khi dự án BT hoàn thành hoặc thực hiện đồng thời tương ứng với khối lượng xây dựng công trình dự án BT hoàn thành theo tiến độ.

Điều này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định theo qui định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Xác định giá trị dự án BT để thanh toán

Nghị định 69 cũng qui định cụ thể việc xác định giá trị dự án BT để thanh toán. Trong đó, giá trị dự án BT ghi tại hợp đồng BT để thanh toán được xác định theo kết quả đấu thầu và không thay đổi kể từ ngày hợp đồng BT được ký kết, trừ trường hợp qui định đưới đây.

Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh qui mô, thiết kế kĩ thuật, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án BT, khoản lãi vay trong phương án tài chính của hợp đồng BT theo đúng qui định của pháp luật, dẫn đến thay đổi giá trị dự án BT thì có 2 phương án thực hiện:

Thứ nhất, giá trị điều chỉnh dự án BT được xác định theo qui định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan tại thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh qui mô, thiết kế kĩ thuật, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của sự án BT, khoản lãi vay trong phương án tài chính của hợp đồng BT.

Thứ hai, giá trị điều chỉnh dự án BT ghi tại phụ lục hợp đồng BT được tổng hợp vào giá trị dự án BT để thanh toán, quyết toán hợp đồng BT theo đúng qui định của pháp luật.

Giá trị dự án BT để thanh toán là giá trị dự án BT được quyết toán theo qui định của pháp luật (giá trị quyết toán hợp đồng BT).

Chi tiết Nghị định 69/2019/NĐ-CP:

Nguyên Ngọc