Doanh nghiệp

Sau kiểm toán, Tổng công ty Sông Đà từ lỗ thành lãi

09:34 | 31/08/2019

Chia sẻ

Doanh thu tài chính tăng 76 tỉ đồng sau soát xét là nguyên nhân chính giúp Sông Đà thoát lỗ.

Sau soát xét bán niên, Tổng công ty Sông Đà - CTCP (Mã: SJG) chuyển từ lỗ thành lãi. Nếu như ở báo cáo tự lập, công ty mẹ Sông Đà ghi lỗ 2 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, thì tại báo cáo của kiểm toán, con số lợi nhuận công ty mẹ tăng lên 30 tỉ đồng.

Nguyên nhân chính đến từ việc doanh thu tài chính của Sông Đà được điều chỉnh tăng lên 203 tỉ đồng, so với chỉ 127 tỉ đồng ở báo cáo tự lập; do điều chỉnh thu cổ tức từ các đơn vị liên quan. Báo cáo soát xét cho thấy, phần doanh thu tài chính của Sông Đà được cấu thành từ 108 tỉ đồng lãi tiền gửi, 62 tỉ đồng cổ tức được chia, 24 tỉ đồng thanh lý các khoản đầu tư tài chính… đều vượt trội so với cùng kỳ năm ngoái. 

Doanh thu thuần của Sông Đà sau 6 tháng đầu năm đạt 3.179 tỉ đồng, giảm nhẹ so với báo cáo tự lập; trong khi lợi nhuận sau thuế 78 tỉ đồng, tăng 70%. 

Tính đến thời điểm 30/6/2019, tổng giá trị tài sản của Sông Đà đạt khoảng 28.650 tỉ đồng tập trung ở tài sản cố định 9.800 tỉ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 9.000 tỉ đồng, hàng tồn kho hơn 3.100 tỉ đồng và các khoản đầu tư tài chính vào liên doanh, liên kết 2.540 tỉ đồng. 

Trong khi đó, tổng hợ phải trả ở mức 21.560 tỉ đồng, gấp 3 lần vốn chủ. Riêng phần vay nợ tài chính ngắn, dài hạn ở mức 13.530 tỉ đồng, tương đương 47% tổng tài sản. 

Theo ý kiến nhấn mạnh của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, nhiều công ty con, công ty liên kết của Sông Đà được hợp nhất kết quả kinh doanh với công ty mẹ nhưng báo cáo tài chính chưa được soát xét, do đó công ty kiểm toán không đưa ra ý kiến hay đảm bảo về báo cáo tài chính của các công ty này.

Ngoài ra, báo cáo tài chính của Sông Đà chưa bao gồm các điều chỉnh liên quan đến việc quyết toán cổ phần hóa.

Đông A