|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bảng giá đất tại Thái Bình giai đoạn 2020-2024

16:14 | 15/03/2023
Chia sẻ
Theo bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng áp dụng trong giai đoạn 2020-2024, giá đất trồng lúa nước và trồng cây hàng năm khác tại các quận là 130.000 đồng/m2.

Cập nhật giá đất Hải Phòng mới nhất năm 2023

Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng áp dụng trong 5 năm (2020-2024) được ban hành theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND và đã được điều chỉnh tại Quyết định 22/2022/QĐ-UBND.

Giá đất nông nghiệp

Cách xác định vị trí đất nông nghiệp để tham khảo giá đất cụ thể như sau:

Vị trí 1: áp dụng cho các thửa đất nông nghiệp địa bàn quận;

Vị trí 2: áp dụng cho các thửa đất nông nghiệp địa bàn huyện.

Trên cơ sở xác định vị trí đất nông nghiệp tại khoản 1 Điều 3 để xác định giá đất lúa nước, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất.

Đất làm muối: quy định một mức giá đất làm muối tại quận Đồ Sơn và huyện Cát Hải.

Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: giá đất được xác định bằng 60% giá đất rừng sản xuất.

Đất nông nghiệp khác theo điểm h khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai năm 2013: giá đất được xác định bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm vị trí 1.

Giá đất trồng lúa nước và trồng cây hàng năm khác

 

Giá đất trồng cây lâu năm

 

Giá đất rừng sản xuất

 

Giá đất nuôi trồng thủy sản

 

Giá đất làm muối

 

Giá đất ở tại nông thôn

Các khu vực, vị trí đất ở tại nông thôn được phân loại để xác định giá như sau:

Khu vực 1: áp dụng cho các thửa đất ở nằm ven các đường giao thông: quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã và được phân thành 3 vị trí để định giá, cụ thể như sau:

- Vị trí 1: áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với mép hiện trạng đường giao thông: quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã.

- Vị trí 2: áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với mép hiện trạng đường, ngõ có chiều rộng từ 3m trở lên có khoảng cách đến hết 200m đi ra đường giao thông: quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã.

- Vị trí 3: Áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với mép hiện trạng đường, ngõ có chiều rộng từ 3m trở lên có khoảng cách trên 200m đi ra đường giao thông: quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã;

Áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với mép hiện trạng đường, ngõ có chiều rộng dưới 3m đi ra đường giao thông: quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã.

Ví dụ: Giá đất ở tại nông thôn của khu vực Quốc lộ 17B (xã An Hòa, huyện An Dương) từ tiếp giáp Hải Dương đến giáp địa phận xã Hồng Phong tại vị trí 1 là 9,8 triệu đồng/m2, vị trí 2 là 5,88 triệu đồng/m2 và vị trí 3 là 4,41 triệu đồng/m2.

Khu vực 2: là khu vực đất ở nằm ven các đường trục xã, đường trục liên thôn và được phân thành 3 vị trí để xác định giá, cụ thể như sau:

- Vị trí 1: áp dụng với các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với mép hiện trạng đường trục xã, đường trục liên thôn.

- Vị trí 2: áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với mép hiện trạng đường, ngõ có chiều rộng từ 3m trở lên có khoảng cách đến hết 200m đi ra đường trục xã, đường liên thôn.

- Vị trí 3: Áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với mép hiện trạng đường, ngõ có chiều rộng từ 3m trở lên có khoảng cách trên 200m đi ra đường trục xã và đường liên thôn;

Áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với mép hiện trạng đường, ngõ có chiều rộng dưới 3m đi ra đường trục xã và đường liên thôn.

Khu vực 3: là khu vực đất ở còn lại trên địa bàn xã được quy định thành 01 vị trí, không chia tuyến để xác định giá.

Bên cạnh đó, chiều rộng mặt đường, ngõ được xác định như sau:

- Đối với đường, ngõ có vỉa hè thì chiều rộng mặt đường, ngõ được tính cả vỉa hè;

- Đối với đường, ngõ không có vỉa hè thì chiều rộng mặt đường, ngõ được tính hết mép của đường, ngõ, ngách.

Giá đất ở tại đô thị

Giá đất ở tại đô thị được xác định theo từng đường phố hoặc đoạn đường phố và vị trí đất để xác định giá.

Đất ở tại đô thị theo từng đường phố hoặc đoạn đường phố được phân thành 4 vị trí để định giá, cụ thể như sau:

Vị trí 1: áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với vỉa hè đường phố, đoạn đường phố về phía thửa đất;

Vị trí 2: áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với ngõ, ngách, hẻm của đường phố, đoạn đường phố và có những điều kiện sau:

Ngõ, ngách, hẻm đoạn nhỏ nhất có chiều rộng hiện trạng từ 3 m trở lên; cách vỉa hè về phía thửa đất hoặc mép hiện trạng đường giao thông đến hết 50m.

Vị trí 3: áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với ngõ, ngách, hẻm của đường phố, đoạn đường phố và có một trong những điều kiện sau:

- Ngõ, ngách, hẻm có chiều rộng hiện trạng đoạn nhỏ nhất nhỏ hơn 3m, cách vỉa hè hoặc mép hiện trạng đường giao thông đến hết 50m;

- Ngõ, ngách, hẻm có chiều rộng hiện trạng đoạn nhỏ nhất từ 3m trở lên, cách vỉa hè hoặc mép hiện trạng đường giao thông từ trên 50m đến hết 200m.

Vị trí 4: Áp dụng với các thửa đất còn lại.

Ngoài ra, nguyên tắc xác định chiều rộng mặt đường, ngõ, ngách được quy định như sau:

- Đối với đường, ngõ có vỉa hè thì chiều rộng mặt đường, ngõ, ngách được tính cả vỉa hè;

- Đối với đường, ngõ không vỉa hè thì chiều rộng mặt đường, ngõ, ngách được tính hết mép của đường, ngõ, ngách.

Ví dụ: Giá đất ở tại đô thị của khu vực đường Quang Trung (quận Hồng Bàng) từ đầu đường đến cuối đường tại vị trí 1 là 80 triệu đồng/m2, vị trí 2 là 56 triệu đồng/m2, vị trí 3 là 44 triệu đồng/m2 và vị trí 4 là 24 triệu đồng/m2.

Giá đất thương mại, dịch vụ

Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị được phân loại vị trí theo khoản 2 Điều 5 Quy định này;

Ví dụ: Giá đất thương mại, dịch vụ của khu vực đường Lãn Ông (quận Hồng Bàng) từ đầu đường đến cuối đường tại vị trí 1 là 42 triệu đồng/m2, vị trí 2 là 29,4 triệu đồng/m2, vị trí 3 là 23,1 triệu đồng/m2 và vị trí 4 là 12,6 triệu đồng/m2.

Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn được phân loại vị trí theo Điều 4 Quy định này.

Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị được phân loại vị trí theo khoản 2 Điều 5 Quy định này.

Ví dụ: Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ của đường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng) từ đầu đường đến cuối đường tại vị trí 1 là 32,5 triệu đồng/m2, vị trí 2 là 22,75 triệu đồng/m2, vị trí 3 là 17,88 triệu đồng/m2 và vị trí 4 là 9,75 triệu đồng/m2.

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn được phân loại vị trí theo Điều 4 Quy định này.

Giá đất có mặt nước

Đối với trường hợp giao sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, giá đất được xác định theo giá đất nông nghiệp.

Đối với trường hợp san lấp mặt bằng sử dụng vào mục đích kinh doanh thực hiện dự án, căn cứ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt giá đất được xác định theo mục đích sử dụng quy định tại Bảng 8.

Ví dụ: Giá đất ở có mặt nước tại khu Vạn Bún (quận Đồ Sơn) là 1,5 triệu đồng/m2 và giá đất thương mại, dịch vụ tại khu vực này là 900 nghìn đồng/m2.

Giá đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển

Giá đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển khi được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất thì mức giá áp dụng bằng 50% mức giá của thửa đất gần nhất có cùng mục đích sử dụng.

Giá đất phi nông nghiệp

Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì áp dụng theo giá đất ở cùng vị trí, đường, phố.

Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa thì áp dụng theo giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại dịch vụ có cùng vị trí, đường, phố.

Xem thêm:

Chi tiết bảng giá đất thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2024 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND tại đây.

Chi tiết bảng giá đất thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2024 theo Quyết định bổ sung 22/2022/QĐ-UBND tại đây.

Ảnh: VnEconomy

Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung trình tự xây dựng bảng giá đất, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong xây dựng bảng giá đất; việc xây dựng bảng giá đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất.

Dự thảo nêu rõ, bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm được công bố công khai và áp dụng từ ngày 1/1 của năm.

Bảng giá đất được áp dụng cho 11 trường hợp:

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

2. Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

3. Tính thuế sử dụng đất, thuế đối với các dự án chậm tiến độ hoặc không đưa đất vào sử dụng;

4. Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

5. Tính tiền sử dụng đất tăng thêm đối với những trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, không đưa đất vào sử dụng;

6. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

7. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

8. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

9. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

10. Tính giá khởi điểm đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất.

11. Làm căn cứ để tính giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, xây dựng công trình trên không.

Các trường hợp tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì giá đất để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm ổn định trong 5 năm.

Bình An

Bài 4: Giải bài toán phát triển hạ tầng bằng mô hình quỹ đầu tư
Theo đánh giá của World Bank, thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư công trọng điểm là một chìa khóa giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng trong cả ngắn và dài hạn. Tuy nhiên, giải ngân đầu tư công nhiều năm nay tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm, khiến nhiều dự án chậm tiến độ, đội vốn, gây hao tổn nguồn lực và làm giảm năng lực cạnh tranh quốc gia.