Doanh nghiệp

Hapharco sẽ thưởng cổ phiếu 600%

16:21 | 05/12/2019

Chia sẻ

HĐQT Hapharco cho biết, công ty dự kiến sẽ thực hiện ngay trong quý IV năm nay sau khi có văn bản chấp thuận của UNCKNN cho phép phát hành.

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 3/12, HĐQT Công ty CP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội (Hapharco) vừa thông qua Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỉ lệ phát hành được thông qua là 1:6, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 6 cổ phiếu mới. 

Theo đó, với hơn 2,83 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hapharco dự kiến sẽ phát hành thêm 17 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông. Sau phát hành, vốn điều lệ Hapharco sẽ tăng lên mức 198 tỉđồng, tương ứng 19,8 triệu cổ phiếu lưu hành.

HĐQT Hapharco cho biết, nguồn vốn thực hiện tăng vốn đến từ lợi nhuận chưa phân phối và Quĩ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12 2018 theo báo cáo tài chính kiểm toán  năm 2018.

Theo BCTC năm 2018, Hapharco ghi nhận doanh thu thuần tăng 34% lên 2.922 tỉ đồng và 37 tỉ đồng lãi sau thế, tăng 30% so với năm 2017.

Tổng nguồn vốn của Hapharco tại ngày 31/12/2018 ở mức 1.726 tỉ đồng; trong đó, vốn chủ sở hữu của 214 tỉ đồng, riêng hai khoảng mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển ghi nhận 175 tỉ đồng, vừa tròn số vốn công ty sử dụng để tăng vốn điều lệ.

Hoàng Trung