Doanh nghiệp

HAGL Agrico có thể lỗ trên 1.000 tỉ đồng nếu hạch toán theo ý kiến kiểm toán

11:34 | 30/08/2019

Chia sẻ

Nếu hạch toán theo ý kiến của kiểm toán, 6 tháng đầu năm 2019 HAGL Agrico sẽ lỗ ròng thêm 252 tỉ đồng, nâng tổng mức lỗ lên 1.003 tỉ đồng.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2019 đã soát xét.

Trong báo cáo này, đơn vị kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y) có ý kiến ngoại trừ về việc hạch toán của HAGL Agrico là chưa đúng qui định. 

Ernst & Young cho biết, HAGL Agrico đã ghi nhận một khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại ngày 31/12/2018 với tổng số tiền là 192 tỉ đồng.

Việc trích lập này đã được thực hiện trong các năm trước căn cứ theo qui định về quản lí thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Trong khi đó, doanh nghiệp "bầu Đức" cũng không ghi nhận khoản dự phòng thuế TNDN tương tự cho kì kế toán sáu tháng  đầu năm 2019 với số tiền là 59,8 tỉ đồng.

Theo phía kiểm toán,nếu HAGL Agrico thực hiện việc ước tính và ghi nhận chi phí thuế TNDN theo hướng dẫn của NĐ 20 cho kì kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2019, chỉ tiêu "Thu nhập khác" sẽ giảm với số tiền là 192 tỉ đồng, chỉ tiêu "Chi phí thuế TNDN hiện hành" sẽ tăng 59,8 tỉ đồng.

Theo đó, lỗ trước thuế và lỗ sau thuế sẽ tăng tương ứng là 192 tỉ đồng và 252 tỉ đồng. Đồng thời, chỉ tiêu "Lỗ lũy kế" và chỉ tiêu "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước" tại ngày 30/6/2019 sẽ tăng với cùng số tiền là 252 tỉ đồng.

Như vậy, nếu hạch toán theo ý kiến của kiểm toán, trong nửa đầu năm 2019 HAGL Agrico sẽ lỗ ròng 1.003 tỉ đồng thay vì mức lỗ ròng 751 tỉ đồng như công bố trong BCTC.

hng

HAGL Agrico ghi nhận 192 tỉ đồng khoản hoàn nhập thuế TNDN trong 6 tháng đầu năm 2019. (Nguồn: BCTC bán niên 2019 đã soát xét).

Theo giải trình từ phía HAGL Agrico, theo nguyên tắc thận trọng, trong các năm trước nhóm công ty đã tạm trích trước thuế TNDN theo các hướng dẫn của Khoản 3, Điều 8, Nghị định 20 để xác định thu nhập chịu thuế bao gồm số tiền lãi vay phát sinh trong kì mà vượt 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kì.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Giám đốc HAGL Agrico, qui định này còn nhiều điểm chưa rõ, có nhiều cách hiểu khác nhau gây khó khăn trong việc áp dụng trong thực tiễn và chưa đúng bản chất của Nghị định là chống chuyển giá.

Do đó, trong kì kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2019, công ty đã quyết định hoàn nhập số tiền đã ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất của các năm trước với giá trị lũy kể đến ngày 31/12/2018 là 192 tỉ đồng và cũng không ghi nhận thêm chi phí thuế TNDN ước tính kì này với số tiền là 59,8 tỉ đồng nếu áp dụng NĐ 20.

Hiện tại, Ban Giám đốc HAGL Agrico vẫn đang trao đổi và kiến nghị với các cơ quan Nhà nước xem xét việc ban hành qui định khác thay đổi NĐ 20.

Ngoài ra, Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh rằng, Nhóm công ty đã vi phạm một số điều khoản của hợp đồng vay trái phiếu trên thuyết minh số 23.4 và 23.5 trên BCTC hợp nhất giữa niên độ 2019.

trai phieu HAGL

Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2019 HAGL Agrico

Sơn Tùng