Nhà đất

Bức tranh tổng thể nhóm BĐS niêm yết nửa đầu năm: Tổng tài sản trên 500.000 tỉ, 10 doanh nghiệp nợ hơn 200.000 tỉ đồng

11:22 | 20/09/2019

Chia sẻ

Nhìn chung, kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp bất động sản trong 6 tháng đầu năm nay vẫn tăng trưởng so với cùng kì, qui mô tài sản được mở rộng nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng các khoản nợ ngắn hạn.

Ghi nhận hơn 16.500 tỉ đồng lợi nhuận

BDS-6T-2019-loi-nhuan

Thống kê 66 doanh nghiệp bất động sản (BĐS) niêm yết ghi nhận hơn 73.722 tỉ đồng doanh thu thuần và 16.589 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ trong 6 tháng đầu năm, lần lượt tăng 56% và 28% so với cùng kì năm 2018.

Trong đó, có 31 doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận dương (chiếm 47%) và 20 doanh nghiệp giảm tăng trưởng âm (chiếm 30%).

Những doanh nghiệp tăng trưởng âm lớn nhất có Vạn Phát Hưng (giảm 72%), Đầu tư VRC (giảm 64%), FLC (giảm 58%), Hải Phát (giảm 53%), An Dương Thảo Điền (giảm 52%),…

top-10-loi-nhuan

Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất 6T/2019 (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp

Tính riêng nhóm 10 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất đã tạo ra khoảng 14.292 tỉ đồng, chiếm hơn 86% tổng lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp BĐS niêm yết.

Bảng xếp hạng top 10 về lợi nhuận trong nửa đầu năm nay có sự góp mặt của những cái tên mới, gồm: Tập đoàn Hà Đô (HDG), CEO Group (CEO) và Năm Bảy Bảy (NBB), TTC Land (SCR)  và Cenland (CRE).

33.089 tỉ đồng tỉ đồng tiền & tương đương tiền

BDS-6T-2019-tien

Tính đến ngày 30/6/2019, tổng tiền và các khoản tương đương tiền của 66 doanh nghiệp BĐS niêm yết ghi nhận gần 33.089 tỉ đồng, tăng hơn 11% so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, các doanh nghiệp đang nắm gần 15.246 tỉ đồng tiền mặt, giảm 8% so với đầu năm; các khoản tương đương tiền của các doanh nghiệp tăng 35%, ghi nhận gần 17.843 tỉ đồng.

top-10-tien-mat

Top 10 doanh nghiệp có tiền mặt cao nhất 6T/2019 (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp

top-10-tuong-duong-tien

Top 10 doanh nghiệp có tương đương tiền cao nhất 6T/2019 (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp

10 doanh nghiệp dẫn đầu lượng tiền mặt chiếm 85% tổng lượng tiền mặt chung, tương đương 12.885 tỉ đồng. Top 10 doanh nghiệp có các khoản tương đương tiền cao nhất chiếm hơn 90% tổng tương đương tiền của các doanh nghiệp, ứng với 16.079 tỉ đồng.

Tổng tài sản 508.430 tỉ đồng

BDS-6T-2019-tai-san

Cuối kì kế toán quí II/2019, qui mô tài sản của các doanh nghiệp BĐS niêm yết đã ghi nhận tăng thêm 35.263 tỉ đồng, tăng trưởng 8% so với đầu năm, ghi nhận mức 508.430 tỉ đồng.

22 doanh nghiệp trong số 66 doanh nghiệp thống kê có qui mô tài sản thu hẹp, chiếm khoảng 30%.

top-10-tong-tai-san

Top 10 doanh nghiệp có tổng tài sản lớn nhất 6T/2019 (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp

Tính riêng top 10 doanh nghiệp có qui mô tài sản lớn nhất chiếm gần 71% tổng tài sản, tương đương hơn 360.568 tỉ đồng.

Nợ phải trả 286.357 tỉ đồng

BDS-6T-no-phai-tra

Tổng nợ phải trả của các doanh nghiệp BĐS niêm yết tính đến cuối kì kế toán quí II ghi nhận gần 286.357 tỉ đồng, tăng hơn 7% so với đầu năm.

Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn chiếm 189.252 tỉ đồng, ứng với 66% và tăng 10% so với đầu năm. Nợ dài hạn nhích nhẹ 1% so với đầu năm lên 97.006 tỉ đồng, chiếm 34% tổng nợ phải trả.

top-10-no-phai-tra

Top 10 doanh nghiệp có nợ phải trả cao nhất 6T/2019 (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp

10 doanh nghiệp BĐS niêm yết có nợ phải trả cao nhất chiếm hơn 72% số nợ toàn ngành, ứng với giá trị 207.077 tỉ đồng.

Dư nợ vay 100.824 tỉ đồng

BDS-6T-2019-du-no-vay

Nhìn chung, tổng dư nợ vay của các doanh nghiệp BĐS niêm yết giảm nhẹ so với đầu năm, ghi nhận 100.824 tỉ đồng tại ngày 30/6/2019.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm nhẹ 3% về 36.183 tỉ đồng và chiếm 36% tổng dư nợ vay. Ở chiều ngược lại, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng không đáng kể lên 64.640 tỉ đồng, chiếm 64% tổng dư nợ vay.

10 doanh nghiệp có dư nợ vay cao nhất chiếm hơn 81% tổng dư nợ vay toàn ngành, tương đương gần 81.821 tỉ đồng.

top-10-du-no-vay

Top 10 doanh nghiệp có dư nợ vay cao nhất 6T/2019 (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp

Ngoài ra, tính đến ngày 30/6/2019, 66 doanh nghiệp BĐS niêm yết đang gánh khoảng 2.947 tỉ đồng chi phí lãi vay, con số này tăng hơn 9% so với cùng kì năm 2018.

Các doanh nghiệp có chi phí lãi vay cao nhất là Vinhomes (1.005 tỉ đồng), Novaland (614 tỉ đồng), FLC (260 tỉ đồng), Vincom Retail (145 tỉ đồng), Kinh Bắc (98 tỉ đồng), Hà Đô (96 tỉ đồng), Đất Xanh (95 tỉ đồng), TTC Land (83 tỉ đồng),…

Số liệu trong bài do người viết tổng hợp từ Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 của 66 doanh nghiệp BĐS đang niêm yết. Đối với các doanh nghiệp không có LNST của cổ đông công ty mẹ, người viết lấy LNST.

Nguyên Ngọc