|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Bộ Tài chính dự thảo giảm trần phí giao dịch chứng khoán

07:36 | 08/09/2021
Chia sẻ
Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi về dự thảo thay thế Thông tư 127 và 128 ban hành năm 2018 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh biểu phí tối đa của một số khoản mục theo chiều hướng giảm.

Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến xây dựng hai Dự thảo thay thế Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán (SDGCK) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và thay thế Thông tư 128/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo Dự thảo thay thế Thông tư 128, Bộ Tài chính dự kiến giảm mức giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm (áp dụng cho chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch) từ tối đa 0,5% giá trị giao dịch (GTGD) xuống còn tối đa 0,45% GTDG.

Trong khi đó, giá dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai chỉ số được điều chỉnh giảm từ tối đa 15.000 đồng/hợp đồng xuống còn 5.000 đồng/hợp đồng, còn hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ được điều chỉnh giảm từ tối đa 25.000 đồng/hợp đồng xuống còn 8.000 đồng/hợp đồng.

Biểu giá đính kèm Dự thảo không có sự thay đổi về số lượng khoản mục so với Thông tư 128.

Đối với dự thảo thay thế Thông tư 127 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại SDGCK và VSD, biểu giá của Dự thảo được bổ sung thêm một số khoản mục so với Thông tư 127.

Bộ Tài chính đề xuất giảm giá dịch vụ giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết (không bao gồm ETF) từ 0,03% xuống 0,027%; ETF niêm yết giảm từ 0,02% xuống 0,018%; cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch (UPCoM) giảm từ 0,02% xuống 0,018%; chứng quyền có bảo đảm giảm từ 0,02% GTGT xuống còn 0,018% GTGD; trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công từ 0,006% GTGD xuống 0,0042% GTGD. 

Riêng khoản mục trái phiếu doanh nghiệp được bổ sung sẽ áp dụng mức phí 0,0054% GTGD.

Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Thông tư là giá không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Nguồn thu từ cung ứng dịch vụ, sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phần còn lại tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đối với các dịch vụ khác không quy định tại biểu giá, các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán được tự định giá dịch vụ do mình cung ứng phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ và quy định của pháp luật về giá, pháp luật có liên quan.

Thảo Bùi