Doanh nghiệp

Bị kiểm toán ngoại trừ ý kiến có thể lỗ thêm 491 tỉ đồng, doanh nghiệp 'bầu Đức' nói gì?

09:43 | 04/09/2019

Chia sẻ

Theo Ban giám đốc Tập đoàn, Nghị định 20 còn nhiều điểm bất hợp lí và chưa đúng bản chất của Nghị định là chống chuyển giá nên quyết định ghi nhận thu nhập khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế TNDN 335,3 tỉ đồng và không ghi nhận khoản dự phòng thuế TNDN tương tự với số tiền là 155,4 tỉ đồng.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, Mã: HAG) vừa có văn bản giải trình BCTC bán niên năm 2019 đã được soát xét về khoản lỗ bán niên và ý kiến ngoại trừ của kiểm toán liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Giải trình khoản lỗ bán niên 2019

Nửa đầu năm 2019, HAGL lỗ trước thuế 683,6 tỉ đồng, bao gồm lỗ kinh doanh 594,4 tỉ đồng và lỗ khác 89,2 tỉ đồng.

Theo phía HAGL, nguyên nhân lỗ chủ yếu là do doanh thu bán hàng giảm, chi phí lãi vay cao, phân bổ lợi thế thương mại và chi phí vận chuyển tăng cũng như đánh giá lại các tài sản không hiệu quả, điều chỉnh chi phí chuyển đổi vườn cây.

Cụ thể, trong kì HAGL đã chuyển từ trồng các loại cây ngắn ngày sang trồng các loại cây dài ngày và điều tiết mùa vụ nên doanh từ ớt, chanh dây và trái cây giảm. Đồng thời, công ty cũng không còn hợp nhất doanh thu cung cấp dịch vụ thuê và dịch vụ khác từ khu phức hợp HAGL - Myanmar.

Giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiếm toán có thể lỗ thêm 491 tỉ đồng

Phía kiểm toán cho biết, HAGL đã ghi nhận một khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại ngày 31/12/2018 với tổng số tiền là 335,3 tỉ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp "bầu Đức" cũng không ghi nhận khoản dự phòng thuế TNDN tương tự cho kì kế toán sáu tháng đầu năm 2019 với số tiền là 155,4 tỉ đồng.

Theo ý kiến của kiểm toán, nếu HAGL thực hiện việc ước tính và ghi nhận chi phí thuế TNDN theo hướng dẫn của NĐ 20 cho kì kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2019, chỉ tiêu "Thu nhập khác" sẽ giảm với số tiền là 335,3 tỉ đồng, chỉ tiêu "Chi phí thuế TNDN hiện hành" sẽ tăng 155,4 tỉ đồng.

Theo đó, lỗ trước thuế và lỗ sau thuế sẽ tăng tương ứng là 335,3 tỉ đồng và 490,6 tỉ đồng. Đồng thời, chỉ tiêu "Lỗ lũy kế" và chỉ tiêu "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước" tại ngày 30/6/2019 sẽ tăng với cùng số tiền là 490,6 tỉ đồng.

Theo Ban giám đốc Tập đoàn, Nghị định 20 còn nhiều điểm bất hợp lí, có nhiều cách hiểu khác nhau gây khó khăn trong áp dụng thực tiễn và chưa đúng bản chất của Nghị định là chống chuyển giá.

Ban Giám đốc vẫn đang trao đổi và kiến nghị Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ xem xét điều chỉnh hay thay đổi Nghị định 20, chi tiết được tóm tắt như sau:

hag1

Nguồn: Giải trình BCTC bán niên 2019 đã soát xét của HAGL

Đối với ý kiến ý kiến ngoại từ về khả năng thu hồi của tổng các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng lớn đối với số tiền 2.162 tỷ đồng, HAGL giải trình do các bên liên quan đang vận hành nhiều dự án kinh doanh khá đa dạng như bất động sản, trồng trọt, chăn nuôi với khối tài sản đa dạng.

Trong đó, nhiều dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản nên chưa tạo ra lợi nhuận và dòng tiền thặng dư nên khó khăn cho việc xác định giá trị tài sản và dòng tiền trả nợ cho công ty.

"Chúng tôi tin rằng khi các dự án kinh doanh của các bên liên quan này đi vào vận hành thương mại và có lợi nhuận thì việc đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ tài chính phải thu sẽ trở nên dễ dàng hơn và kiểm toán viên sẽ có đủ thông tin đưa ra ý kiến chấp thuận toàn bộ", HAGL cho biết thêm.

Sơn Tùng