|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

ABBank sắp tăng vốn điều lệ lên 10.400 tỷ đồng

19:46 | 30/09/2022
Chia sẻ
Hội đồng quản trị ABBank vừa có Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án mức tăng vốn điều lệ năm 2022.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa có Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án mức tăng vốn điều lệ năm 2022.  Cụ thể, nghị quyết cập nhật thông tin, số liệu về nguồn vốn phát hành cổ phiếu chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Tại ngày 31/12/2021, lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng là 3.648 tỷ đồng. Ngày 11/2/2022, ABBank hoàn thành phát hành gần 244 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, trong đó có 225,6 triệu cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối. Ngày 20/4/2022, ngân hàng đã thực hiện phân phối lợi nhuận trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi.  

Như vậy, nguồn vốn còn lại có thể tiếp tục sử dụng để chia cổ tức là 1.360 tỷ đồng (báo cáo tài chính riêng lẻ) và 1.378 tỷ đồng (báo cáo tài chính hợp nhất).

Nguồn để thực hiện tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên cả báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ 2021 đã được kiểm toán.

 Nguồn: ABBank.

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022, ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ từ 9.409 tỷ đồng lên 10.400 tỷ đông qua hai phương án là phát hành 94 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 10 cổ phiếu là cổ tức.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, sau khi đã sử dụng một phần để phát hành cổ phiếu thưởng 35% vào ngày 11/2/2022. 

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng sẽ phát hành 5 triệu ESOP với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2022, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.

Nếu thực hiện thành công hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ABBank sẽ tăng từ 9.409 tỷ đồng lên 10.400 tỷ đồng. 

Số vốn tăng thêm dự kiến được ngân hàng bổ sung quy mô vốn hoạt động nhằm cung cấp các dịch vụ ngân hàng như cho vay, đầu tư các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá như trái phiếu Chính phủ nhằm đầu tư, phát triển công nghệ, bảo đảm nguồn lực để thực hiện mục tiêu kế hoạch trung hạn 2021-2025 và các giai đoạn tiếp theo, cũng như thực hiện chuyển đổi số và kinh doanh nền tảng số. 

Phương Nga