Doanh nghiệp

Hai kiểm toán viên bị đình chỉ do vi phạm trong việc kiểm toán báo cáo tài chính của Địa ốc First Real

14:27 | 21/05/2019

Chia sẻ

Uỷ ban Chứng khoán đình chỉ tư cách kiểm tra kiểm toán viên đối với ông Văn Nam Hải và bà Phạm Thị Ánh Dung của Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt do đã có vi phạm trong việc kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kết thúc tại 30/9/2018 của Địa ốc First Real.

CTCP Địa ốc First Real (Mã: FIR) vừa nhận được công văn số của Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) yêu cầu công bố thông tin về việc đình chỉ kiểm toán.

Cụ thể, UBCKNN đình chỉ tư cách kiểm tra kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với Kiểm toán viên Văn Nam Hải và Kiểm toán viên Phạm Thị Ánh Dung của Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt do đã có vi phạm trong việc kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kết thúc tại 30/9/2018 của Địa ốc First Real.

Được biết, tại báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã kiểm toán của First Real, kiểm toán viên có nhận xét rằng: "Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại 30/9/2018, cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất".

Hai kiểm toán viên bị đình chỉ do vi phạm trong việc kiểm toán báo cáo tài chính của Địa ốc First Real - Ảnh 1.

Chênh lệch số liệu một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán của Địa ốc First Real.

Ngoài ra, theo báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 31/3/2019 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện: Số dư đầu kỳ được chuyển từ số dư cuối kỳ báo cáo tài chính 2018 kết thúc ngày 30/9/2018 và không ảnh hưởng tới số liệu trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019.

UBCKNN cho biết, kiểm toán viên không thấy có vấn đề gì khiến kiểm toán viên cho rằng báo cáo tài chính riêng/hợp nhất giữa niên độ không phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/3/2019 và kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ.

Thu Hoài

Theo Kinh tế & Tiêu dùng