|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

[Infographic] Hạn ngạch thuế quan hàng năm đối với một số nông sản theo hiệp định EVFTA

07:44 | 17/07/2020
Chia sẻ
Hạn ngạch hàng năm cho gạo và một số nông sản Việt Nam nhập khẩu vào EU theo thỏa thuận EVFTA sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.
[Infographic] Hạn ngạch thuế quan hàng năm đối với một số nông sản theo hiệp định EVFTA - Ảnh 1.

Tham khảo chi tiết về phân bổ hạn ngạch gạo theo đường link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1594887340374&uri=CELEX:32020R0991

Tham khảo chi tiết về phan bổ hạn ngạch một số hàng nông sản khác theo đường link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.226.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:226:TOC 

Ánh Dương