07:44 | 17/07/2020

[Infographic] Hạn ngạch thuế quan hàng năm đối với một số nông sản theo hiệp định EVFTA

Hạn ngạch hàng năm cho gạo và một số nông sản Việt Nam nhập khẩu vào EU theo thỏa thuận EVFTA sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

[Infographic] Hạn ngạch thuế quan hàng năm đối với một số nông sản theo hiệp định EVFTA - Ảnh 1.

Tham khảo chi tiết về phân bổ hạn ngạch gạo theo đường link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1594887340374&uri=CELEX:32020R0991

Tham khảo chi tiết về phan bổ hạn ngạch một số hàng nông sản khác theo đường link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.226.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:226:TOC 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/infographic-han-ngach-thue-quan-hang-nam-doi-voi-mot-so-nong-san-theo-hiep-dinh-evfta-20200717005420251.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/