|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức quản trị kinh doanh

Xuất lượng (Throughput) là gì? Công thức tính xuất lượng

Xuất lượng (Throughput) là gì? Công thức tính xuất lượng

Xuất lượng (tiếng Anh: Throughput) là số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty có thể sản xuất và cung cấp cho khách hàng trong một khoảng thời gian xác định.
Kiến thức Kinh tế -15:17 | 15/06/2020
Đội ngũ quản lí cấp cao (Upper Management) là ai?

Đội ngũ quản lí cấp cao (Upper Management) là ai?

Đội ngũ quản lí cấp cao (tiếng Anh: Upper Management) bao gồm các cá nhân và nhóm chịu trách nhiệm đưa ra những quyết định chính trong một công ty.
Kiến thức Kinh tế -15:05 | 15/06/2020
Chấm dứt hợp đồng lao động (Termination of Employment) là gì?

Chấm dứt hợp đồng lao động (Termination of Employment) là gì?

Chấm dứt hợp đồng lao động (tiếng Anh: Termination of Employment) đề cập đến việc kết thúc công việc của một nhân viên với một công ty.
Kiến thức Kinh tế -11:48 | 12/06/2020
'Không có bữa trưa nào miễn phí' - (TANSTAAFL) là gì? Bản chất của TANSTAAFL

'Không có bữa trưa nào miễn phí' - (TANSTAAFL) là gì? Bản chất của TANSTAAFL

"Không có bữa trưa nào miễn phí" (tiếng Anh: There Ain't No Such Thing as a Free Lunch - TANSTAAFL) là một cách để miêu tả giá trị của việc ra quyết định và tiêu dùng. Nó truyền tải ý tưởng rằng không có gì trong cuộc sống là thực sự miễn phí.
Kiến thức Kinh tế -10:34 | 12/06/2020
Kĩ năng kĩ thuật (Technical Skills) là gì? Kĩ năng kĩ thuật so với kĩ năng mềm

Kĩ năng kĩ thuật (Technical Skills) là gì? Kĩ năng kĩ thuật so với kĩ năng mềm

Kĩ năng kĩ thuật (tiếng Anh: Technical Job Skills) là tài năng và chuyên môn cụ thể mà một cá nhân sở hữu, giúp họ thực hiện một nhiệm vụ hoặc công việc nhất định.
Kiến thức Kinh tế -18:15 | 11/06/2020
Bảo dưỡng Phòng ngừa theo thời gian (Time Based Preventive Maintenance) là gì?

Bảo dưỡng Phòng ngừa theo thời gian (Time Based Preventive Maintenance) là gì?

Theo phương pháp Bảo dưỡng Phòng ngừa theo thời gian (tiếng Anh: Time Based Preventive Maintenance), máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất sẽ được sửa chữa, thay thế định kì theo thời gian.
Kiến thức Kinh tế -16:51 | 11/06/2020
Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính (Degree of Financial Leverage – DFL) là gì?

Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính (Degree of Financial Leverage – DFL) là gì?

Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính (tiếng Anh: Degree of Financial Leverage – DFL) phản ánh nếu lợi nhuận trước lãi vay và thuế thay đổi 1% thì hệ số sinh lời tài chính sẽ thay đổi bao nhiêu %.
Kiến thức Kinh tế -15:27 | 11/06/2020
Phương pháp quản trị kinh doanh là gì? Phân loại

Phương pháp quản trị kinh doanh là gì? Phân loại

Phương pháp quản trị kinh doanh là tổng thể các cách thức tác động có thể có và có chủ đích của chủ doanh nghiệp đối tượng kinh doanh và khách thể kinh doanh, để đạt được các mục tiêu kinh tế đề ra.
Kiến thức Kinh tế -14:36 | 11/06/2020
Động cơ lợi nhuận (Profit motive) là gì? Động cơ lợi nhuận của doanh nghiệp

Động cơ lợi nhuận (Profit motive) là gì? Động cơ lợi nhuận của doanh nghiệp

Động cơ lợi nhuận (tiếng Anh: Profit motive) đề cập đến ý định thu được lợi ích tiền tệ trong một dự án hoặc một giao dịch.
Kiến thức Kinh tế -11:58 | 11/06/2020
Điều hành tác nghiệp là gì? Nội dung và mục tiêu

Điều hành tác nghiệp là gì? Nội dung và mục tiêu

Điều hành tác nghiệp trong doanh nghiệp chính là hệ thống những tác động của chủ thể quản trị đối với đối tượng bị quản trị trong thời gian ngắn hạn để dẫn dắt hoạt động của cả doanh nghiệp đạt được các mục tiêu chung trong trung hạn và dài hạn.
Kiến thức Kinh tế -10:56 | 11/06/2020
Tổng đơn vị bán trên mỗi giao dịch (Units Per Transaction – UPT) là gì? Cách tính UPT

Tổng đơn vị bán trên mỗi giao dịch (Units Per Transaction – UPT) là gì? Cách tính UPT

Tổng đơn vị bán trên mỗi giao dịch (tiếng Anh: Units Per Transaction – UPT) là một chỉ số bán hàng thường được sử dụng trong lĩnh vực bán lẻ để đo lường số lượng trung bình của các mặt hàng mà khách hàng đang mua trong bất kì giao dịch nào.
Kiến thức Kinh tế -10:53 | 11/06/2020
Cơ cấu sản xuất là gì? Các bộ phận cấu thành

Cơ cấu sản xuất là gì? Các bộ phận cấu thành

Cơ cấu sản xuất trong doanh nghiệp phản ánh bố cục về chất và cân đối về lượng của quá trình sản xuất.
Kiến thức Kinh tế -10:24 | 11/06/2020
Tổ chức sản xuất là gì? Ý nghĩa và mục đích

Tổ chức sản xuất là gì? Ý nghĩa và mục đích

Tổ chức sản xuất là sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ giữa sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất, qui mô sản xuất và công nghệ sản xuất đã xác định.
Kiến thức Kinh tế -10:02 | 11/06/2020
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh là gì? Nội dung cần nghiên cứu

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh là gì? Nội dung cần nghiên cứu

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh có nghĩa là tìm hiểu xem họ là ai và sự khác biệt giữa hoạt động kinh doanh của họ với ý tưởng kinh doanh của bạn.
Kiến thức Kinh tế -09:31 | 11/06/2020
Tổng chi phí hậu cần là gì? Mối tương quan với mức độ dịch vụ

Tổng chi phí hậu cần là gì? Mối tương quan với mức độ dịch vụ

Tổng chi phí hậu cần là tất cả những chi tiêu cần thiết để thực hiện những yêu cầu trong hoạt động hậu cần.
Kiến thức Kinh tế -15:50 | 10/06/2020