|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức quản trị kinh doanh

Triết lí quản trị chất lượng của Armand Feigenbaum là gì?

Triết lí quản trị chất lượng của Armand Feigenbaum là gì?

Triết lí quản trị chất lượng của Armand Feigenbaum cho rằng chất lượng tổng hợp là việc đạt đến sự hoàn hảo hơn là việc tìm ra lỗi.
Kiến thức Kinh tế -14:54 | 17/06/2020
Triết lí quản trị chất lượng của Philip Crosby là gì? Chương trình 14 điểm

Triết lí quản trị chất lượng của Philip Crosby là gì? Chương trình 14 điểm

Triết lí quản trị chất lượng của Philip Crosby cho rằng "không sai lỗi", "chất lượng là cho không", cái tốn kém nhất chính là cái thiếu chất lượng, nghĩa là không làm đúng mọi việc ngay từ đầu.
Kiến thức Kinh tế -14:42 | 17/06/2020
Định hướng không gian của cơ sở ngành là gì?

Định hướng không gian của cơ sở ngành là gì?

Định hướng không gian của cơ sở ngành là nhiệm vụ quan trọng của phát triển doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -14:32 | 17/06/2020
Nhà hoạt động cổ đông (Shareholder Activist) là ai? Ví dụ về các nhà hoạt động cổ đông

Nhà hoạt động cổ đông (Shareholder Activist) là ai? Ví dụ về các nhà hoạt động cổ đông

Nhà hoạt động cổ đông (tiếng Anh: Shareholder Activist) là một cổ đông sử dụng cổ phần vốn chủ sở hữu trong một công ty để gây áp lực lên việc quản trị của công ty đó.
Kiến thức Kinh tế -12:17 | 17/06/2020
Thuyết tam luận chất lượng của Juran (Juran's Quality Trilogy) là gì?

Thuyết tam luận chất lượng của Juran (Juran's Quality Trilogy) là gì?

Thuyết tam luận chất lượng của Juran (tiếng Anh: Juran's Quality Trilogy) cho rằng quản trị chất lượng liên quan tới 3 qui trình cơ bản là kế hoạch chất lượng, quản lí chất lượng và cải tiến chất lượng.
Kiến thức Kinh tế -12:17 | 17/06/2020
Triết lí 14 điểm của Deming (Deming's 14-Point Philosophy) là gì?

Triết lí 14 điểm của Deming (Deming's 14-Point Philosophy) là gì?

Triết lí 14 điểm của Deming (tiếng Anh: Deming's 14-Point Philosophy) đã trở thành các hành động để các nhà quản lí cao cấp áp dụng.
Kiến thức Kinh tế -12:01 | 17/06/2020
Thẻ điểm phát triển bền vững (Sustainability Balanced Scorecard - SBSC) là gì?

Thẻ điểm phát triển bền vững (Sustainability Balanced Scorecard - SBSC) là gì?

Thẻ điểm phát triển bền vững (tiếng Anh: Sustainability Balanced Scorecard - SBSC) là một công cụ quản trị của đơn vị, tổ chức.
Kiến thức Kinh tế -11:29 | 17/06/2020
Chính sách chất lượng dịch vụ (Service quality policy) là gì?

Chính sách chất lượng dịch vụ (Service quality policy) là gì?

Chính sách chất lượng dịch vụ (tiếng Anh: Service quality policy) là các chủ trương, đường lối nhằm hướng dẫn mọi người trong doanh nghiệp đi đúng con đường đã chọn khi cung ứng dịch vụ có chất lượng cho khách hàng.
Kiến thức Kinh tế -11:22 | 17/06/2020
Quản trị chất lượng dịch vụ (Service Quality Management) là gì?

Quản trị chất lượng dịch vụ (Service Quality Management) là gì?

Quản trị chất lượng dịch vụ (tiếng Anh: Service Quality Management) có thể được hiểu là hoạt động quản trị nhằm đưa ra các mục tiêu cũng như chính sách chất lượng dịch vụ và thực hiện các mục tiêu và chính sách đó.
Kiến thức Kinh tế -11:08 | 17/06/2020
Mô hình SERVUCTION (SERVUCTION model) là gì? Nội  dung

Mô hình SERVUCTION (SERVUCTION model) là gì? Nội dung

Về cơ bản, mô hình SERVUCTION (tiếng Anh: SERVUCTION model) là một mô hình minh hoạ các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm dịch vụ, bao gồm cả những yếu tố hữu hình và vô hình đối với người tiêu dùng.
Kiến thức Kinh tế -10:47 | 17/06/2020
Mô hình 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ (Gap Model of Service Quality) là gì?

Mô hình 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ (Gap Model of Service Quality) là gì?

Mô hình 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ (tiếng Anh: Gap Model of Service Quality) là một mô hình chất lượng dịch vụ, trong đó việc đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ thực chất là giảm và xoá bỏ các khoảng cách.
Kiến thức Kinh tế -10:20 | 17/06/2020
Phân tích phong cách đầu tư (Style Analysis) là gì? Đặc điểm và phân loại

Phân tích phong cách đầu tư (Style Analysis) là gì? Đặc điểm và phân loại

Phân tích phong cách đầu tư (tiếng Anh: Style Analysis) là quá trình xác định kiểu hành vi đầu tư mà nhà đầu tư hoặc người quản lí tài sản sử dụng khi đưa ra quyết định đầu tư.
Kiến thức Kinh tế -10:14 | 17/06/2020
Sự nhất quán của lãnh đạo (Leadership consistency) là gì?

Sự nhất quán của lãnh đạo (Leadership consistency) là gì?

Sự nhất quán của lãnh đạo (tiếng Anh: Leadership consistency) có vai trò không nhỏ đối với sự hài lòng của nhân viên.
Kiến thức Kinh tế -10:12 | 17/06/2020
Mô hình RATER (RATER model) là gì? Nội dung

Mô hình RATER (RATER model) là gì? Nội dung

Mô hình RATER (tiếng Anh: RATER model) là viết tắt của năm chữ cái đầu tiên của năm tiêu chí cơ bản để đo lường chất lượng dịch vụ do nhóm tác giả Zeitham V.A.Parasurama và Leonard L.B nghiên cứu.
Kiến thức Kinh tế -09:45 | 17/06/2020
Người giữ lửa (Intrapreneur) là gì? Đặc điểm và ưu điểm

Người giữ lửa (Intrapreneur) là gì? Đặc điểm và ưu điểm

Người giữ lửa (tiếng Anh: Intrapreneur) là nhân viên được giao nhiệm vụ phát triển ý tưởng sáng tạo hoặc dự án trong một công ty.
Kiến thức Kinh tế -09:26 | 16/06/2020