|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức kinh tế công cộng

Mô hình giám sát tài chính chức năng là gì? Đặc điểm và nguyên tắc vận hành

Mô hình giám sát tài chính chức năng là gì? Đặc điểm và nguyên tắc vận hành

Mô hình giám sát tài chính chức năng là một trong bốn mô hình giám sát tài chính phổ biến trên thế giới.
Kiến thức Kinh tế -16:55 | 05/06/2020
Mô hình giám sát tài chính thể chế là gì? Đặc điểm

Mô hình giám sát tài chính thể chế là gì? Đặc điểm

Mô hình giám sát tài chính thể chế là một trong bốn mô hình giám sát tài chính phổ biến trên thế giới.
Kiến thức Kinh tế -16:27 | 05/06/2020
Mô hình giám sát tài chính lưỡng đỉnh là gì? Ưu và nhược điểm

Mô hình giám sát tài chính lưỡng đỉnh là gì? Ưu và nhược điểm

Mô hình giám sát tài chính lưỡng đỉnh là một trong bốn mô hình giám sát tài chính phổ biến trên thế giới.
Kiến thức Kinh tế -16:06 | 05/06/2020
Mô hình giám sát tài chính hợp nhất là gì? Ưu và nhược điểm

Mô hình giám sát tài chính hợp nhất là gì? Ưu và nhược điểm

Mô hình giám sát tài chính hợp nhất là một trong bốn mô hình giám sát tài chính phổ biến trên thế giới.
Kiến thức Kinh tế -11:54 | 05/06/2020
Giám sát tài chính (Financial supervision) là gì? Mô hình giám sát tài chính

Giám sát tài chính (Financial supervision) là gì? Mô hình giám sát tài chính

Giám sát tài chính (tiếng Anh: Financial supervision) là việc giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động của thị trường tài chính.
Kiến thức Kinh tế -11:24 | 05/06/2020
Giám sát Ngân sách nhà nước là gì? Mục đích và một số kĩ năng chung

Giám sát Ngân sách nhà nước là gì? Mục đích và một số kĩ năng chung

Giám sát Ngân sách nhà nước là việc theo dõi, xem xét, đánh giá các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các qui định của pháp luật về tài chính - ngân sách trong toàn bộ các khâu của qui trình ngân sách.
Kiến thức Kinh tế -11:58 | 04/06/2020
Mức lương hợp lí (Justified wage) là gì? Đặc điểm

Mức lương hợp lí (Justified wage) là gì? Đặc điểm

Mức lương hợp lí (tiếng Anh: Justified wage) là mức thu nhập được xác định bởi yếu tố thị trường, kinh nghiệm làm việc, giáo dục và kĩ năng.
Kiến thức Kinh tế -09:53 | 04/06/2020
Đánh giá chi tiêu công và trách nhiệm giải trình tài chính PEFA là gì?

Đánh giá chi tiêu công và trách nhiệm giải trình tài chính PEFA là gì?

Đánh giá chi tiêu công và trách nhiệm giải trình tài chính PEFA là khung đo lường hiệu quả hoạt động để đánh giá và báo cáo điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống quản lí tài chính công.
Kiến thức Kinh tế -09:20 | 04/06/2020
Ủy quyền chăm sóc sức khỏe (Healthcare Power of Attorney) là gì? Đặc điểm

Ủy quyền chăm sóc sức khỏe (Healthcare Power of Attorney) là gì? Đặc điểm

Ủy quyền chăm sóc sức khỏe (tiếng Anh: Healthcare Power of Attorney, viết tắt: HCPA) là một tài liệu pháp lí cho phép một cá nhân ủy quyền cho người khác đưa ra quyết định về việc chăm sóc y tế của họ.
Kiến thức Kinh tế -08:47 | 03/06/2020
Phát triển không bền vững (Unsustainable development) là gì? So sánh với phát triển bền vững

Phát triển không bền vững (Unsustainable development) là gì? So sánh với phát triển bền vững

Phát triển không bền vững (tiếng Anh: Unsustainable development) là sự phát triển không quan tâm đến môi trường, kích thích tiêu thụ quá mức và khai thác tài nguyên quá mức.
Kiến thức Kinh tế -16:32 | 02/06/2020
Khu kinh tế đặc biệt (Special economic zone - SEZ) là gì?

Khu kinh tế đặc biệt (Special economic zone - SEZ) là gì?

Khu kinh tế đặc biệt (tiếng Anh: Special economic zone - SEZ) là khu kinh tế có những tính chất đặc biệt hơn so với các khu vực khác.
Kiến thức Kinh tế -14:47 | 02/06/2020
Hệ số chí phí nội nguồn (Domestic Resource Costs - DRC) là gì?

Hệ số chí phí nội nguồn (Domestic Resource Costs - DRC) là gì?

Hệ số chi phí nội nguồn (tiếng Anh: Domestic Resource Costs - DRC) phản ánh chi phí thật sự mà xã hội phải trả trong việc sản xuất ra một hàng hóa nào đó.
Kiến thức Kinh tế -11:39 | 02/06/2020
Quản lí an toàn thực phẩm (Food safety management) là gì? Công cụ pháp lí

Quản lí an toàn thực phẩm (Food safety management) là gì? Công cụ pháp lí

Quản lí an toàn thực phẩm (tiếng Anh: Food safety management) từ góc độ xã hội chính là việc phân loại thực phẩm giữa an toàn và không an toàn bằng công cụ pháp lí.
Kiến thức Kinh tế -10:47 | 02/06/2020
Đầu tư có trách nhiệm xã hội (Socially Responsible Investment - SRI) là gì? Đặc điểm

Đầu tư có trách nhiệm xã hội (Socially Responsible Investment - SRI) là gì? Đặc điểm

Đầu tư có trách nhiệm xã hội (tiếng Anh: Socially Responsible Investment , viết tắt: SRI) là một khoản đầu tư được coi là có trách nhiệm xã hội nhờ bản chất của hoạt động kinh doanh mà công ty tiến hành.
Kiến thức Kinh tế -10:41 | 02/06/2020
Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (Environmental Protection Agency - EPA) là gì? Đặc điểm

Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (Environmental Protection Agency - EPA) là gì? Đặc điểm

Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (Environmental Protection Agency, viết tắt: EPA) là một cơ quan của chính phủ Liên bang Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.
Kiến thức Kinh tế -10:37 | 02/06/2020