21:31 | 22/04/2020

Theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển là gì?

Theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển là một trong những phương pháp theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển.

Theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Sch1448.mskobr)

Theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển

Khái niệm

Theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển hay Theo dõi và đánh giá thực hiện trong tiếng Anh tạm dịch là: Monitoring and Evaluation of Implementation.

Theo dõi thực hiện kế hoạch phát triển là việc thu thập một cách liên tục và có hệ thống những thông tin về quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch phát triển.

Đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển là việc xem xét mức độ thực hiện các nhiệm vụ hay mục tiêu cụ thể nào đó trong kế hoạch phát triển theo từng giai đoạn thực hiện hoặc khi kết thúc kì kế hoạch và từ đó rút ra bài học cho việc lập kế hoạch tiếp theo.

Đặc điểm

Chủ thể của theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển là các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kế hoạch và các bên có liên quan. Đối tượng của theo dõi và đánh giá là quá trình thực hiện kế hoạch với chủ yếu là các hoạt động dầu ra và đầu vào.

Theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch là hai hoạt động độc lập nhưng có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Hoạt động theo dõi thu thập thông tin về tình hình thực hiện từng mục tiêu kế hoạch. 

Như vậy, mục đích của theo dõi là mô tả lại quá trình thực hiện các mục tiêu. Còn mục đích của đánh giá là tập trung xem xét mức độ hoàn thành các mục tiêu. 

Xét về hiệu quả, nếu làm tốt công tác theo dõi thì có thể phòng chống tốt các rủi ro có thể phát sinh và bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu đề ra hoặc kịp thời điều chỉnh mục tiêu kế hoạch nào đó nếu có nguy cơ không đạt hay có diễn biến bất thường trong nền kinh tế.

Theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển là một trong những phương pháp theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển.

Thực hiện theo dõi và đánh giá là khâu có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện các kế hoạch phát triển.

Theo dõi và đánh giá là hai quá trình có liên quan mật thiết và không thể thiếu đối với các cấp kế hoạch, không chỉ trong quá trình điều hành thực hiện các hoạt động của một kì kế hoạch mà còn cả cho quá trình lập kế hoạch các kì tiếp theo trong tương lai. 

Theo dõi và đánh giá tốt phải được coi là nền tảng cho sự thành công của quá trình triển khai một kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

(Tài liệu tham khảo: Kế hoạch hóa phát triển, GS.TS. Ngô Thắng Lợi, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019)

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/theo-doi-va-danh-gia-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-la-gi-20200422213126263.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/