15:46 | 18/03/2020

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào cuối tháng 4

Tập đoàn Bảo Việt cho biết đã phê duyệt kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 28/4 tại Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 28/4. Địa điểm tổ chức tại Hà Nội. Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự đại hội là ngày 1/4/2020.

Nội dung đại hội dự kiến bao gồm báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình phê duyệt thù lao 2019 và dự kiến mức thù lao 2020 cho HĐQT, BKS và Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế tài chính 2019 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế 2020 của Tập đoàn.

Trước đó, ngày 19/2, Bộ Tài chính ban hành văn bản về việc ông Nguyễn Minh Hoàng được thôi nhiệm vụ là người đại diện theo ủy quyền phần vốn Nhà nước tại Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) của cổ đông Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Minh Hoàng không còn là Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kì 2018 - 2023 kể từ 19/2/2020.

Được biết, tính tới 31/12/2018, cổ đông nước ngoài chiếm 24,55% vốn tại Bảo Việt, cổ đông trong nước 72% trong đó cổ đông nhà nước chiếm 72%.

Vào tháng 1/2020, Tập đoàn Bảo Việt đã công bố nhà đầu tư được lựa chọn của dự án phát hành riêng lẻ năm 2019 là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life).

Sumitomo Life đã bỏ 4.012 tỉ đồng (tương đương 173 triệu USD) để mua thêm 41.436.330 cổ phần BVH, tương đương 5,91% vốn điều lệ hiện hành, nâng tỉ lệ nắm giữ cổ phần tại Bảo Việt lên 22,09%.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tap-doan-bao-viet-du-kien-to-chuc-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-vao-cuoi-thang-4-20200318154007365.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/