Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2050: Hai mũi đột phá là KKT Vân Đồn và KKT cửa khẩu Móng Cái

Qui hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tiếp tục nghiên cứu quan điểm phát triển không gian của tỉnh theo hướng "Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều" với "Hai mũi đột phá" là khu kinh tế Vân Đồn và khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái,...

Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2050: Hai mũi đột phá là KKT Vân Đồn và KKT cửa khẩu Móng Cái - Ảnh 1.

Một góc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa kí Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Qui hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi lập qui hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên trên đất liền 6.178,8 km2 và diện tích mặt biển trên 6.000 km2 (do tỉnh quản lí) của tỉnh Quảng Ninh.

Phạm vi gồm 13 đơn vị hành chính: 4 thành phố (Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí); 2 thị xã (Quảng Yên, Đông Triều) và 7 huyện (Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Ba Chẽ, Vân Đồn, Cô Tô).

Qui hoạch sẽ tiếp tục nghiên cứu quan điểm phát triển không gian của tỉnh theo hướng "Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều" với "Hai mũi đột phá" là khu kinh tế Vân Đồn và khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; khu kinh tế Quảng Yên là hạt nhân, động lực tăng trưởng mới của tuyến phía Tây... phù hợp với chiến lược, qui hoạch...

Quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển (gồm quan điểm phát triển; xây dựng kịch bản và phương án phát triển; mục tiêu phát triển; các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá).

Bên cạnh đó là các phương án: phát triển các ngành quan trọng; tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn và kết cấu hạ tầng; phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; qui hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên;…

Mục tiêu của qui hoạch là xây dựng phương án xây dựng vùng liên huyện đáp ứng cao nhất nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của từng khu vực và khả năng kết nối đồng bộ với khác khu vực. 

Đồng thời, xây dựng được danh mục và thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư cũng như giải pháp huy động nguồn lực thực hiện qui hoạch theo các kịch bản phát triển,..

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Qui hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp qui định của Luật Quy hoạch năm 2017 và các qui định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định của pháp luật.

Trong quá trình lập qui hoạch, tỉnh chủ động phối hợp, cập nhật thông tin với qui hoạch cấp cao hơn để điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp qui hoạch.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện lập qui hoạch.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/quy-hoach-tinh-quang-ninh-den-nam-2050-hai-mui-dot-pha-la-kkt-van-don-va-kkt-cua-khau-mong-cai-20200409120643189.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/