Phí suất tín dụng (Cost of credit) là gì? Công thức xác định phí suất tín dụng

Phí suất tín dụng (tiếng Anh: Cost of credit) là tỉ lệ phần trăm giữa chi phí thực tế mà người đi vay phải trả cho ngân hàng so với số tín dụng thực tế được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

76

Hình minh họa. Nguồn: Old Mutual Finance

Phí suất tín dụng (Cost of credit)

Định nghĩa

Phí suất tín dụng trong tiếng Anh là Cost of creditPhí suất tín dụng là tỉ lệ phần trăm giữa chi phí thực tế mà người đi vay phải trả cho ngân hàng so với số tín dụng thực tế được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Công thức xác định phí suất tín dụng

Phí suất tín dụng được tính theo công thức:

PTD = CP/ TV x 100%

Trong đó:

PTD: là phí suất tín dụng

CP: là tổng chi phí thực tế, bao gồm lãi vay và các khoản phí khác có liên quan đến tiền vay.

TV: Là số tiền vay thực tế mà khách hàng được sử dụng chỉ tiêu này được xác định bằng chênh lệch giữa số tín dụng theo cam kết và các khoản ngân hàng giữ lại, thu ngay.

Cho dù thuật ngữ phí suất không được đề cập trong hợp đồng tín dụng, nhưng đứng về phía khách hàng, với nguyên tắc hạch toán kinh doanh thì việc xác định toàn bộ chi phí phải bỏ ra để nhận được một khoản tín dụng là điều hết sức cần thiết.

Với ngân hàng, phí suất tín dụng là chỉ tiêu cần thiết được xác định để xây dựng một biểu lãi suất và phí mang tính cạnh tranh để thu hút khách hàng.

Ví dụ

Tính phí suất khoản tín dụng 100.000 USD với các điều kiện:

Tiền vay cấp một lần, 7 tháng sau khi cấp trả 70.000 USD, 5 tháng sau khi trả lần đầu trả nốt 30.000 USD.

Lãi suất cho vay 6%/năm.

Hoa hồng phí trả cho người môi giới là 0,2% số tiền vay.

Thủ tục phí là 0,1% số tiền vay. Ngân hàng thu ngay tiền lãi và thủ tục phí.

Ngân hàng yêu cầu khách hàng phải duy trì số dư trên tài khoản tiền gửi bằng 10% của số tiền vay trong suốt thời gian vay, ngân hàng trả lãi tiền gửi là 1%/năm.

Lời giải:

Để tính phí suất tín dụng trong trường hợp này phải tính các yếu tố sau:

Thời hạn trung bình: (100.000 x 7 + 30.000 x 5)/100.000 = 8,5 (tháng)

Lãi vay ngân hàng = 100.000 x 8,5 x 6%/12 = 4.250 (USD)

Hoa hồng phí = 100.000 x 0,2% = 200 (USD)

Lãi tiền gửi = 10% x 100.000 x 1% = 100 (USD)

Tổng chi phí = 4.250 + 100 - 100 = 4.250 (USD)

Số tiền vay thực tế = 100.000 - 10.000 - 4.250 - 100 = 85.650 (USD)

Phí suất tín dụng = (4.250 x 12)/(85.650 x 8,5) x100% = 7%/năm

Lưu ý: Nếu xét trên quan điểm của người vay, tổng chi phí thực tế sẽ là 4.450 USD và phí suất tín dụng là 7,35%/năm.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính)

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/phi-suat-tin-dung-cost-of-credit-la-gi-cong-thuc-xac-dinh-phi-suat-tin-dung-20190922162342923.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/