Vụ Quản lí các khu kinh tế là gì? Nhiệm vụ

Vụ Quản lí các khu kinh tế là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lí nhà nước về khu kinh tế và các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Vụ Quản lí các khu kinh tế là gì? Nhiệm vụ - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: baomoi.com)

Vụ Quản lí các khu kinh tế

Khái niệm

Vụ Quản lí các khu kinh tế trong tiếng Anh gọi là: Department for Economic Zones Management.

Vụ Quản lí các khu kinh tế là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lí nhà nước về khu kinh tế (bao gồm khu công nghiệp, khu chế xuất và các loại hình khu kinh tế tương tự khác trừ khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao); 

Đầu mối giúp Bộ trưởng nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, pháp luật và theo dõi các vấn đề phát sinh liên quan đến xây dựng và phát triển các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Nhiệm vụ

1. Tham gia xây dựng và đầu mối tổ chức thẩm định qui hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển các khu kinh tế trong cả nước để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

Chủ trì kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung qui hoạch, kế hoạch phát triển khu kinh tế; làm đầu mối góp ý kiến đối với qui hoạch xây dựng khu kinh tế.

2. Làm đầu mối nghiên cứu, đề xuất mô hình khu kinh tế, cơ chế, chính sách phát triển và hợp tác quốc tế liên quan đến khu kinh tế; xây dựng hoặc tham gia xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật về khu kinh tế; tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách có liên quan theo phân công của Bộ.

3. Tham gia xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong nước và nước ngoài vào khu kinh tế phù hợp với qui hoạch; 

Tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế; tham gia với các đơn vị trong Bộ trong việc tổng hợp, đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

4. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia thực hiện công tác thẩm định liên quan đến khu kinh tế.

5. Làm đầu mối phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giải quyết các vấn đề phát sinh, đánh giá về kết quả thành lập, hoạt động của các doanh nghiệp, dự án đầu tư, việc thực hiện thủ tục đầu tư vào khu kinh tế, kết quả hoạt động của các khu kinh tế đối với những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Làm đầu mối theo dõi, đánh giá về hoạt động quản lí nhà nước của các Ban quản lí khu kinh tế đối với những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Làm đầu mối tổng hợp chung kế hoạch của khu kinh tế; xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chương trình hỗ trợ ngân sách trung ương cho hạ tầng khu kinh tế từng thời kì theo pháp luật đầu tư công.

7. Chủ trì xây dựng và tổ chức quản lí hệ thống thông tin về khu kinh tế trong cả nước.

8. Làm đầu mối tham mưu cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 1889/QĐ-BKHĐT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lí các khu kinh tế)

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/vu-quan-li-cac-khu-kinh-te-la-gi-nhiem-vu-20191226094308037.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/