Thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo (Management Discussion and Analysis - MD&A) là gì?

Thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo (tiếng Anh: Management Discussion and Analysis - MD&A) là một phần của báo cáo hàng năm hoặc hàng quí của công ty, trong đó ban lãnh đạo đề cập đến hiệu quả kinh doanh của công ty thông.

Thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo (Management Discussion and Analysis - MD&A) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: fordoctor.com.br

Thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo

Khái niệm

Thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo trong tiếng Anh là Management Discussion and Analysis, viết tắt: MD&A.

Thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo (MD&A) là một phần của báo cáo hàng năm hoặc hàng quí của công ty, trong đó ban lãnh đạo đề cập đến hiệu quả kinh doanh của công ty.

Trong phần này, ban quản lí và điều hành công ty (còn được gọi là cấp C) phân tích hiệu quả hoạt động của công ty thông qua các chỉ số định tính và định lượng.

Nội dung

Trong phần MD&A, ban quản lí cũng sẽ đưa ra bình luận về báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát, việc tuân thủ luật pháp và các kế hoạch, hành động đã thực hiện để giải quyết những thách thức mà công ty đang gặp phải.

Ban quản lí cũng thảo luận về năm sau bằng cách phác thảo các mục tiêu và cách tiếp cận các dự án mới. MD&A là một nguồn thông tin quan trọng cho các nhà phân tích và nhà đầu tư muốn xem xét các yếu tố cơ bản về tài chính và hiệu quả quản lí của công ty.

MD&A chỉ là một trong nhiều phần được yêu cầu bởi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) để đưa vào báo cáo thường niên của công ty đại chúng.

Một công ty phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu ra công chúng phải đăng ký với SEC để có thể giám sát việc tuân thủ luật chứng khoán của công ty và đảm bảo các nhà đầu tư được cung cấp thông tin đầy đủ về công ty mà họ đang đầu tư.

FASB là một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận, được SEC chỉ định là cơ quan chịu trách nhiệm ban hành chuẩn mực kế toán cho các công ty đại chúng tại Mỹ. FASB phác thảo các yêu cầu cho phần MD&A.

Yêu cầu của MD&A

Theo luật chứng khoán, các công ty phải thuê một kiểm toán viên độc lập để xác minh báo cáo tài chính của công ty, như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Kiểm toán viên thực hiện công việc kiểm tra để xác định xem báo cáo tài chính có đúng bản chất hay không, nhưng các kế toán viên có chứng chỉ hành nghề (CPAs) không kiểm toán thông tin trong MD&A. MD&A đại diện cho những suy nghĩ và ý kiến của ban quản lí và đưa ra dự báo về các hoạt động trong tương lai. Do đó, báo cáo này không thể xác thực một cách thông thường.

Tuy nhiên, MD&A vẫn cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Theo FASB, MD&A nên cung cấp một bản trình bày bao gồm cả thông tin tích cực và tiêu cực về các vấn đề được thảo luận như tình hình kinh doanh, cạnh tranh và rủi ro của công ty.

(Nguồn tham khảo: Investopedia)

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thao-luan-va-phan-tich-cua-ban-lanh-dao-management-discussion-and-analysis-mda-la-gi-20200409154050358.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/