11:27 | 13/08/2019

Doanh thu tài chính khác tăng mạnh, lãi sau thuế công ty mẹ của Minh Phú tăng 47% trong quí II

Mặc dù lãi nhuận gộp của Minh Phú giảm nhẹ 5% nhưng nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh, gấp 7,5 lần cùng kì nên lãi sau thuế công ty mẹ đạt 172 tỉ đồng, tăng 47% so với cùng kì.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quí II/2019 với doanh thu thuần 2.953 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kì.

Giá vốn hàng bán tăng khá mạnh lên 2.713 tỉ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp còn 240 tỉ đồng, giảm 5%

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính đạt 105 tỉ đồng, gấp 7,5 lần cùng kì chủ yếu là doanh thu tài chính khác. Chi phí tài chính tăng từ 43 tỉ đồng lên 58 tỉ đồng

Chi phí bán hàng 83 tỉ đồng, tăng 14% trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp 20,6 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kì

Sau khi loại trừ đi chi phí, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của Minh Phú đạt 172 tỉ đồng, tăng 47% so với cùng kì.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Minh Phú doanh thu thuần 5.143 tỉ đồng, giảm 16%. Lãi sau thuế công ty mẹ ở mức 381 tỉ đồng, tăng 22%.

Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của Minh Phú ở mức 7.401 tỉ đồng, cao hơn 21% so với đầu năm.

Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 4.523 tỉ đồng, tăng 2,4% và chiếm 60% tổng tài sản, riêng khoản phải thu giảm mạnh từ 2.465 tỉ đồng xuống 2.029 tỉ đồng.

Tài sản dài hạn chủ yếu là đầu tư tài chính vào công ty con hơn 2.605 tỉ đồng, chủ yếu trích lập dự phòng 316 tỉ đồng phần lớn tại công ty Thủy sản Minh Phú – Kiên Giang và Thủy sản Minh Phú Lộc An lần lượt 148 tỉ đồng và 150 tỉ đồng.

Xét về nguồn vốn, nợ vay ngắn hạn giảm từ 1.801 tỉ đồng xuống 1.258 tỉ đồng. Thặng dư vốn cổ phần 2.361 tỉ đồng, vốn điều lệ tăng từ 1.400 tỉ đồng lên 2.000 tỉ đồng.

Nguyên nhân là trong quí II này, Minh Phú đã phát hành thành công 60 triệu cổ phiếu MPC cho MPM Investments Pte.Ltd (đơn vị thuộc Mitsui & Co), tương đương 30% vốn sau phát hành với giá 50.631 đồng/cp.

Ước tính tổng giá trị phát hành lên tới hơn 3.038 tỉ đồng. Sau giao dịch, vốn điều lệ của Minh Phú được nâng lên 2.000 tỉ đồng.

Tại ngày 17/6, Minh Phú có ba cổ đông lớn bao gồm Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Minh Phú sở hữu 16,02% vốn; bà Chu Thị Bình, vợ ông Quang nắm 17,52% vốn và MPM Investment nắm 70,2 triệu cổ phiếu tương đương tỉ lệ 35,1%.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/doanh-thu-tai-chinh-khac-tang-manh-lai-sau-thue-cong-ty-me-cua-minh-phu-tang-47-trong-qui-ii-20190813112720183.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/