17:58 | 29/08/2019

Ngân sách nhà nước bội thu hơn 97 nghìn tỉ đồng 8 tháng đầu năm

8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 932,1 nghìn tỉ đồng, bằng 66% dự toán năm. Trong khi đó, tổng chi ngân sách ước tính đạt 834,9 nghìn tỉ đồng, bằng 51,1% dự toán năm.

Theo số liệu vừa mới công bố từ Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng năm 2019, tiến độ thu ngân sách Nhà nước duy trì ổn định. Trong đó có 7/12 khoản thu nội địa so với dự toán đạt tiến độ cao hơn mức bình quân chung.

ngan

Ngân sách nhà nước bội thu hơn 97 nghìn tỉ đồng 8 tháng đầu năm. Ảnh minh họa.

Chi ngân sách tiếp tục bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2019 ước tính đạt 932,1 nghìn tỉ đồng, bằng 66% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa 751,8 nghìn tỉ đồng, bằng 64,1%; thu từ dầu thô 36,3 nghìn tỉ đồng, bằng 81,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 141,2 nghìn tỉ đồng, bằng 74,6%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 101,8 nghìn tỉ đồng, bằng 57,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 128 nghìn tỉ đồng, bằng 59,9%.

Ngoài ra, thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 149,3 nghìn tỉ đồng, bằng 61,8%; thu thuế thu nhập cá nhân 73,2 nghìn tỉ đồng, bằng 64,7%; thu thuế bảo vệ môi trường 34 nghìn tỉ đồng, bằng 49,3%; thu tiền sử dụng đất 73,6 nghìn tỉ đồng, bằng 81,7%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2019 ước tính đạt 834,9 nghìn tỉ đồng, bằng 51,1% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 607,2 nghìn tỉ đồng, bằng 60,8%; chi đầu tư phát triển 144,5 nghìn tỉ đồng, bằng 33,7%; chi trả nợ lãi 71,3 nghìn tỉ đồng, bằng 57,1%.

Với mức tổng thu và chi như trên, từ đầu năm tới nay, ngân sách nhà nước bội thu 97,2 nghìn tỉ đồng. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ngan-sach-nha-nuoc-boi-thu-hon-97-nghin-ti-dong-8-thang-dau-nam-20190829175817919.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/