10:01 | 28/08/2018

Lãi 6 tháng vượt kế hoạch năm, dòng tiền kinh doanh Nhà máy In tiền Quốc gia vẫn âm gần 214 tỷ đồng

Mặc dù lãi trước thuế 6 tháng của Nhà máy In tiền Quốc gia đạt gần 68 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch năm nhưng dòng tiền kinh doanh tiếp tục giá trị âm gần 214 tỷ đồng.

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 với doanh thu thuần 6 tháng đạt 998 tỷ đồng tăng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 43% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng mạnh 30% lên 911 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của Nhà máy In tiền quốc gia đạt 87 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng từ 13 tỷ lên 17 tỷ đồng, chủ yếu thu từ lãi tiền gửi ngân hàng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 40% xuống 9 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng ở mức 74 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13% lên 29 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của Nhà máy In tiền Quốc gia đạt 66,8 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ và vượt 26% kế hoạch năm.

Sau khi trừ đi chi phí, Nhà máy In tiền Quốc gia ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng hơn 60 tỷ đồng, tăng 44%.

Tính tại ngày 30/6, tổng tài sản của Nhà máy In tiền Quốc gia đạt 2.341 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền và khoản tương đương tiền giảm từ 579 tỷ lên 364 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng đến 88% lên 997 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tăng lên gần 1.960 tỷ đồng nhờ nhuận chưa phân phối gần 40 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Nhà máy In tiền Quốc gia cho thấy, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ghi nhận giá trị âm gần 214 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2017 âm 185 tỷ đồng. Nguyên nhân là do tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa tăng 21% lên 1.061 tỷ đồng.

Tiền chi để mua sắm tài sản cố định giảm mạnh từ 43 tỷ đồng xuống còn 839 triệu đồng.

Nhà máy in tiền quốc gia được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên quy định đối với công ty Nhà nước chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên. Ông Nguyễn Văn Toản, Trưởng ban Quản lý phát triển, mở rộng Nhà máy in tiền quốc gia giai đoạn 2009 - 2020 được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/lai-6-thang-vuot-ke-hoach-nam-dong-tien-kinh-doanh-nha-may-in-tien-quoc-gia-van-am-gan-214-ty-dong-77780.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/