|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức kinh tế công

Cải cách hành chính nhà nước (Public Administration Reform - PAR) là gì? Nguyên nhân

Cải cách hành chính nhà nước (Public Administration Reform - PAR) là gì? Nguyên nhân

Cải cách hành chính nhà nước (tiếng Anh: Public Administration Reform) là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Kiến thức Kinh tế -09:10 | 17/12/2019
Các nghiệp vụ thanh toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp là gì?

Các nghiệp vụ thanh toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp là gì?

Các nghiệp vụ thanh toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp là những quan hệ thanh toán giữa đơn vị với Nhà nước, với các tổ chức, cá nhân bên ngoài về quan hệ mua, bán, dịch vụ, vật tư, sản phẩm, hàng hóa.
Kiến thức Kinh tế -14:43 | 13/12/2019
Quĩ tiền lương (Wage Fund) trong các đơn vị hành chính sự nghiệp là gì?

Quĩ tiền lương (Wage Fund) trong các đơn vị hành chính sự nghiệp là gì?

Quĩ tiền lương (tiếng Anh: Wage Fund) trong các đơn vị hành chính sự nghiệp là số tiền ngân sách nhà nước chi ra hàng năm để dùng vào việc trả lương và trả công cho số lao động làm việc trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -12:01 | 13/12/2019
Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Chức năng và phân loại

Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Chức năng và phân loại

Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp là hệ thống các luồng chuyển dịch giá trị, các luồng vận động của những nguồn tài chính trong quá trình cấp phát, chấp hành và sử dụng các quĩ tiền tệ.
Kiến thức Kinh tế -11:35 | 13/12/2019
Quản lí tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước là gì?

Quản lí tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước là gì?

Quản lí tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước là quá trình áp dụng các công cụ và phương pháp quản lí nhằm tạo lập và sử dụng các quĩ tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước để đạt những mục tiêu đã định.
Kiến thức Kinh tế -11:17 | 13/12/2019
Tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước là gì? Nguồn tài chính

Tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước là gì? Nguồn tài chính

Tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước được hiểu là các hoạt động thu và chi bằng tiền của các cơ quan nhà nước để đảm bảo hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ mà Nhà nước giao phó.
Kiến thức Kinh tế -11:02 | 13/12/2019
Đơn vị sự nghiệp Nhà nước (Public non-business unit) là gì? Đặc điểm

Đơn vị sự nghiệp Nhà nước (Public non-business unit) là gì? Đặc điểm

Đơn vị sự nghiệp Nhà nước (tiếng Anh: Public non-business unit) là các đơn vị có hoạt động cung ứng các hàng hoá, dịch vụ công cho xã hội, và các hàng hoá, dịch vụ khác trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá thông tin...
Kiến thức Kinh tế -10:35 | 13/12/2019
Chuyển giao ngân sách nhà nước giữa trung ương và địa phương là gì?

Chuyển giao ngân sách nhà nước giữa trung ương và địa phương là gì?

Chuyển giao ngân sách là việc vận hành cấp ngân sách từ trung ương cho các cấp ngân sách địa phương dựa trên các tiêu chí và phương pháp tính toán nhất định.
Kiến thức Kinh tế -17:18 | 12/12/2019
Đầu tư xây dựng cơ bản (Capital construction investment) là gì? Đặc điểm

Đầu tư xây dựng cơ bản (Capital construction investment) là gì? Đặc điểm

Đầu tư xây dựng cơ bản (tiếng Anh: Capital construction investment) là lĩnh vực sản xuất vật chất tạo ra các tài sản cố định và tạo ra cơ sở vật chất kĩ thuật cho xã hội.
Kiến thức Kinh tế -14:07 | 12/12/2019
Trình tự đầu tư và xây dựng (Order of construction investment) là gì? Nội dung

Trình tự đầu tư và xây dựng (Order of construction investment) là gì? Nội dung

Trình tự đầu tư và xây dựng (tiếng Anh: Order of construction investment) là trật tự các giai đoạn, các bước công việc trong từng giai đoạn của quá trình đầu tư và xây dựng từng công trình.
Kiến thức Kinh tế -11:38 | 12/12/2019
Lí thuyết về ngân sách cố ý thiếu hụt là gì? Hạn chế và lợi ích

Lí thuyết về ngân sách cố ý thiếu hụt là gì? Hạn chế và lợi ích

Lí thuyết về ngân sách cố ý thiếu hụt giúp thúc đẩy những hoạt động kinh tế đang đình trệ và làm nhẹ gánh nặng của ngân sách. Việc mở mang những hoạt động kinh tế sẽ tạo thêm nhiều việc làm, do vậy ngân sách sẽ bớt được những khoản chi chuyển nhượng.
Kiến thức Kinh tế -10:42 | 12/12/2019
Lí thuyết về ngân sách chu kì là gì? Phương pháp thực hiện

Lí thuyết về ngân sách chu kì là gì? Phương pháp thực hiện

Lí thuyết về ngân sách chu kì cho rằng sự thăng bằng của ngân sách sẽ không duy trì trong khuôn khổ một năm, mà sẽ duy trì trong khuôn khổ của một chu kì kinh tế.
Kiến thức Kinh tế -10:24 | 12/12/2019
Lí thuyết cổ điển về sự thăng bằng ngân sách là gì? Nội dung

Lí thuyết cổ điển về sự thăng bằng ngân sách là gì? Nội dung

Lí thuyết cổ điển về sự thăng bằng ngân sách là một trong số học thuyết về cân đối ngân sách Nhà nước. Lí thuyết này cho rằng mỗi năm ngân sách, tổng số thu phải ngang tổng số chi.
Kiến thức Kinh tế -10:11 | 12/12/2019
Chi trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước là gì? Cách thức tiến hành

Chi trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước là gì? Cách thức tiến hành

Chi trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước là phương thức thanh toán chi trả có sự tham gia của 3 bên: Đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước; Kho bạc Nhà nước; tổ chức hoặc cá nhân được nhận các khoản tiền do đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước thanh toán chi trả.
Kiến thức Kinh tế -09:44 | 12/12/2019
Chi thường xuyên (Frequent expenditure) của Ngân sách Nhà nước là gì?

Chi thường xuyên (Frequent expenditure) của Ngân sách Nhà nước là gì?

Chi thường xuyên (tiếng Anh: Frequent expenditure) của Ngân sách Nhà nước là quá trình phân phối, sử dụng vốn từ quĩ Ngân sách Nhà nước để đáp ứng cho các nhu cầu chi gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước.
Kiến thức Kinh tế -09:27 | 12/12/2019