|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức kinh tế công

Đánh giá phát triển cộng đồng là gì? Nội dung đánh giá

Đánh giá phát triển cộng đồng là gì? Nội dung đánh giá

Đánh giá phát triển cộng đồng là hoạt động xem xét một cách toàn diện và hệ thống về mức độ đáp ứng các mục tiêu, chất lượng các hoạt động và hiệu quả của các hoạt động dự án, chương trình hay ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng.
Kiến thức Kinh tế -15:52 | 25/03/2020
Giám sát phát triển cộng đồng là gì? Nguyên tắc và phương pháp

Giám sát phát triển cộng đồng là gì? Nguyên tắc và phương pháp

Giám sát phát triển cộng đồng là quá trình theo dõi liên tục, kiểm tra và so sánh kết quả thực tế được tiến hành với kế hoạch được đề ra để có những đề xuất và điều chỉnh kịp thời nhằm làm cho các hoạt động đạt kết quả và hiệu quả tối đa.
Kiến thức Kinh tế -15:37 | 25/03/2020
Người làm phát triển cộng đồng (Community Developer) là ai? Vai trò

Người làm phát triển cộng đồng (Community Developer) là ai? Vai trò

Người làm phát triển cộng đồng (tiếng Anh: Community Developer) là người triển khai hoạt động phát triển cộng đồng ở các địa phương.
Kiến thức Kinh tế -15:18 | 25/03/2020
Phát triển cộng đồng (Community development) là gì? Nguyên tắc

Phát triển cộng đồng (Community development) là gì? Nguyên tắc

Phát triển cộng đồng (tiếng Anh: Community development) là tập hợp nhiều hoạt động diễn ra trong đời sống nhằm làm thay đổi các giá trị về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường của cộng đồng theo xu hướng ngày càng tốt hơn.
Kiến thức Kinh tế -15:02 | 25/03/2020
Lâm nghiệp cộng đồng (Community forestry) là gì? Tiêu chí nhận biết

Lâm nghiệp cộng đồng (Community forestry) là gì? Tiêu chí nhận biết

Lâm nghiệp cộng đồng (tiếng Anh: Community forestry) là thuật ngữ bao trùm diễn tả hàng loạt các hoạt động gắn người dân với rừng, cây, các sản phẩm của rừng và việc phân chia lợi ích các sản phẩm này.
Kiến thức Kinh tế -14:18 | 25/03/2020
Chỉ tiêu giám sát (Objectively Verifiable Indicators – OVIs) là gì? Phân loại

Chỉ tiêu giám sát (Objectively Verifiable Indicators – OVIs) là gì? Phân loại

Chỉ tiêu giám sát là tham số định lượng chi tiết những gì mà chúng ta cần phải phấn đấu để đạt được mục tiêu của dự án trong thời gian nhất định và tại một địa điểm cụ thể.
Kiến thức Kinh tế -14:08 | 24/03/2020
Dự án phát triển nông thôn (Rural Development Project) là gì? Đặc điểm

Dự án phát triển nông thôn (Rural Development Project) là gì? Đặc điểm

Dự án phát triển nông thôn (tiếng Anh: Rural Development Project) là một loại dự án để giải quyết một hay một số vấn đề của cộng đồng nông thôn với sự tham gia tích cực của nhiều lực lượng xã hội (bên trong, bên ngoài).
Kiến thức Kinh tế -11:06 | 24/03/2020
Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là gì? Đối tượng nộp thuế

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là gì? Đối tượng nộp thuế

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là loại thuế trực thu, điều tiết vào thu nhập chịu thuế của người có thu nhập cao nhằm góp phần bảo đảm công bằng xã hội về thu nhập giữa các cá nhân trong xã hội.
Kiến thức Kinh tế -16:41 | 06/02/2020
Tồn ngân Kho bạc Nhà nước là gì? Nguyên tắc quản lí

Tồn ngân Kho bạc Nhà nước là gì? Nguyên tắc quản lí

Toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ hiện có trong tay một đơn vị Kho bạc Nhà nước tại một thời điểm nhất định được gọi là tồn ngân của đơn vị Kho bạc Nhà nước tại thời điểm đó.
Kiến thức Kinh tế -16:08 | 06/02/2020
Kho bạc Nhà nước huyện là gì? Cách thức hoạt động

Kho bạc Nhà nước huyện là gì? Cách thức hoạt động

Kho bạc Nhà nước huyện là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thực hiện nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.
Kiến thức Kinh tế -15:44 | 06/02/2020
Kho bạc Nhà nước tỉnh là gì? Cách thức hoạt động

Kho bạc Nhà nước tỉnh là gì? Cách thức hoạt động

Kho bạc Nhà nước tỉnh là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước, có chức năng thực hiện nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.
Kiến thức Kinh tế -15:27 | 06/02/2020
Quĩ Bảo vệ môi trường Việt Nam (Vietnam Environment Protection Fund) là gì?

Quĩ Bảo vệ môi trường Việt Nam (Vietnam Environment Protection Fund) là gì?

Quĩ Bảo vệ môi trường Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Environment Protection Fund) là tổ chức tài chính nhà nước, quĩ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng.
Kiến thức Kinh tế -14:41 | 06/02/2020
Quĩ Dự trữ quốc gia (National reserve fund) là gì? Nguyên tắc quản lí

Quĩ Dự trữ quốc gia (National reserve fund) là gì? Nguyên tắc quản lí

Quĩ Dự trữ quốc gia (tiếng Anh: National reserve fund) là khoản tích luỹ từ ngân sách nhà nước, hình thành nên nguồn dự trữ chiến lược, do Nhà nước thống nhất quản lí và sử dụng.
Kiến thức Kinh tế -14:21 | 06/02/2020
Qui tắc Volcker (The Volcker Rule) là gì?

Qui tắc Volcker (The Volcker Rule) là gì?

Qui tắc Volcker (tiếng Anh: The Volcker Rule) là một qui định của Mỹ hạn chế các ngân hàng tiến hành một số hoạt động đầu tư bằng tài khoản của chính mình, và giới hạn giao dịch của ngân hàng với các quĩ phòng hộ và quĩ đầu tư tư nhân.
Kiến thức Kinh tế -10:15 | 06/01/2020
Dịch vụ công trực tuyến (Online public services) là gì? Hạn chế

Dịch vụ công trực tuyến (Online public services) là gì? Hạn chế

Dịch vụ công trực tuyến (tiếng Anh: Online public services) là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
Kiến thức Kinh tế -10:48 | 17/12/2019