|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức kinh tế công

Chính sách mậu dịch tự do (Free trade policy) là gì? Đặc điểm

Chính sách mậu dịch tự do (Free trade policy) là gì? Đặc điểm

Chính sách mậu dịch tự do (tiếng Anh: Free trade policy) là một hình thức của chính sách thương mại quốc tế, trong đó Chính phủ nước chủ nhà không phân biệt hàng hoá nước ngoài với hàng hoá nội địa trên thị trường nước mình
Kiến thức Kinh tế -20:06 | 16/04/2020
Chính sách kinh tế đối ngoại (Foreign Economic Policy) là gì? Chức năng

Chính sách kinh tế đối ngoại (Foreign Economic Policy) là gì? Chức năng

Chính sách kinh tế đối ngoại (tiếng Anh: Foreign Economic Policy) là một hệ thống các quan điểm, nguyên tắc, công cụ và phương pháp mà Nhà nước áp dụng để quản lí các hoạt động kinh tế đối ngoại của quốc gia.
Kiến thức Kinh tế -19:43 | 16/04/2020
Chính sách tích luỹ và tiêu dùng là gì? Các bộ phận

Chính sách tích luỹ và tiêu dùng là gì? Các bộ phận

Chính sách tích luỹ và tiêu dùng là một bộ phận trong chính sách cơ cấu kinh tế của Nhà nước, là tổng thể những quan điểm, hình thức, nguyên tắc, công cụ và giải pháp mà Nhà nước vận dụng để điều chỉnh mối quan hệ giữa tích luỹ và tiêu dùng.
Kiến thức Kinh tế -15:46 | 16/04/2020
Chính sách phát triển vùng kinh tế là gì? Các bộ phận

Chính sách phát triển vùng kinh tế là gì? Các bộ phận

Chính sách phát triển vùng kinh tế là tổng thể các quan điểm, nguyên tắc, hình thức, công cụ và giải pháp mà nhà nước áp dụng nhằm khai thác một cách có hiệu quả nhất tiềm năng kinh tế của mỗi vùng.
Kiến thức Kinh tế -15:38 | 16/04/2020
Chính sách cơ cấu thành phần kinh tế là gì? Các bộ phận

Chính sách cơ cấu thành phần kinh tế là gì? Các bộ phận

Chính sách cơ cấu thành phần kinh tế là tổng thể các hình thức, nguyên tắc; chính sách công cụ và giải pháp mà Nhà nước sử dụng nhằm thực hiện định hướng chiến lược về phát triển thành phần kinh tế trong từng giai đoạn phát triển của mỗi quốc gia.
Kiến thức Kinh tế -16:45 | 12/04/2020
Chính sách cơ cấu ngành kinh tế là gì? Các hình thức

Chính sách cơ cấu ngành kinh tế là gì? Các hình thức

Chính sách cơ cấu ngành kinh tế bao gồm một hệ thống các nguyên tắc, quan điểm, chính sách, công cụ và biện pháp thích hợp mà Nhà nước áp dụng để chuyển dịch các hoạt động sản xuất giữa các ngành và nội bộ ngành.
Kiến thức Kinh tế -11:17 | 12/04/2020
Chính sách cơ cấu kinh tế là gì? Vai trò và mục tiêu

Chính sách cơ cấu kinh tế là gì? Vai trò và mục tiêu

Chính sách cơ cấu kinh tế là tổng thể các quan điểm, nguyên tắc, hình thức, công cụ và giải pháp mà Nhà nước sử dụng nhằm thực hiện chiến lược về phát triển cơ cấu kinh tế của mỗi nước.
Kiến thức Kinh tế -10:46 | 12/04/2020
Quá trình chính sách kinh tế - xã hội (Public policy process) là gì? Nội dung

Quá trình chính sách kinh tế - xã hội (Public policy process) là gì? Nội dung

Toàn bộ quá trình từ lúc xây dựng, ban hành, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện một chính sách công cho đến khi hoàn thành việc thực hiện chính sách đó gọi là một quá trình chính sách kinh tế - xã hội (tiếng Anh: Public policy process).
Kiến thức Kinh tế -10:15 | 12/04/2020
Hoạch định chính sách kinh tế - xã hội (Public policy planning) là gì?

Hoạch định chính sách kinh tế - xã hội (Public policy planning) là gì?

Hoạch định chính sách kinh tế - xã hội (tiếng Anh: Public policy planning) là một quá trình bao gồm việc xác định các mục tiêu, các giải pháp và công cụ để thực hiện mục tiêu.
Kiến thức Kinh tế -09:44 | 12/04/2020
Vòng đời của chính sách kinh tế - xã hội (Public policy life-cycle) là gì?

Vòng đời của chính sách kinh tế - xã hội (Public policy life-cycle) là gì?

Mỗi chính sách kinh tế - xã hội (dù giải quyết vấn đề muôn thuở) đều ra đời và phát huy tác dụng theo những qui luật nhất định, với những giới hạn nhất định tạo nên vòng đời của chính sách.
Kiến thức Kinh tế -15:42 | 11/04/2020
Tài sản của Nhà nước (Public Property) là gì? Các thành phần

Tài sản của Nhà nước (Public Property) là gì? Các thành phần

Tài sản của Nhà nước (tiếng Anh: Public Property) là nguồn vốn và các phương tiện vật chất, kĩ thuật mà Nhà nước có thể sử dụng để quản lí xã hội.
Kiến thức Kinh tế -15:11 | 11/04/2020
Thanh toán liên kho bạc là gì? Hệ thống thanh toán

Thanh toán liên kho bạc là gì? Hệ thống thanh toán

Thanh toán liên kho bạc là việc thanh toán thu, chi hộ lẫn nhau trong nội bộ giữa các đơn vị Kho bạc Nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.
Kiến thức Kinh tế -10:06 | 10/04/2020
Quĩ ngoại tệ tập trung là gì? Các khoản thu và chi

Quĩ ngoại tệ tập trung là gì? Các khoản thu và chi

Quĩ ngoại tệ tập trung là quĩ tiền tập trung thuộc Ngân sách Nhà nước biểu hiện dưới hình thức ngoại tệ, do Kho bạc Nhà nước Trung ương thống nhất quản lí.
Kiến thức Kinh tế -17:00 | 09/04/2020
Tái cơ cấu nông nghiệp (Agricultural Restructuring) là gì? Quan điểm

Tái cơ cấu nông nghiệp (Agricultural Restructuring) là gì? Quan điểm

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp (tiếng Anh: Agricultural Restructuring) là một quá trình cách mạng trong sản xuất nông nghiệp, tạo ra sự đổi mới về chất lượng theo hướng chuyên sâu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
Kiến thức Kinh tế -21:15 | 29/03/2020
Người có việc làm là ai? Thành phần và phân loại

Người có việc làm là ai? Thành phần và phân loại

Người có việc làm là người làm trong các lĩnh vực, ngành nghề, dạng hoạt động có ích, không bị pháp luật ngăn cấm, đem lại thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình, đồng thời đóng góp một phần cho xã hội.
Kiến thức Kinh tế -18:39 | 29/03/2020