Doanh nhân trẻ (Young entrepreneurs) là ai? Vị trí, vai trò

Doanh nhân trẻ (tiếng Anh: Young entrepreneurs) là sản phẩm của quá trình đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Doanh nhân trẻ (Young entrepreneurs) là ai? Vị trí, vai trò - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Gofundme)

Doanh nhân trẻ

Khái niệm

Doanh nhân trẻ trong tiếng Anh gọi là: Young entrepreneurs.

Ở Việt Nam, doanh nhân trẻ là đội ngũ những người làm nghề kinh doanh, người chủ sở hữu, lãnh đạo, quản lí, hoạt động nghiệp vụ kinh doanh của các hộ gia đình và doanh nghiệp, có tuổi đời dưới 30.

Doanh nhân trẻ Việt Nam gồm các nhóm cơ bản sau:

1) Những người điều hành, quản lí hoặc sở hữu các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

2) Những người quản lí, điều hành, làm nghiệp vụ kinh doanh trong các doanh nghiệp nhà nước;

3) Những người quản lí, điều hành, làm nghiệp vụ kinh doanh cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

4) Những người làm chủ trong các trang trại, hợp tác xã, cơ sở kinh tế phi nông nghiệp và các hộ gia đình nông dân hoạt động sản xuất kinh doanh có đăng kí thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

5) Những doanh nhân gốc Việt (mang quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch nước sở tại) điều hành, quản lí, sở hữu hoặc làm nghiệp vụ kinh doanh ở nước ngoài.

Vị trí, vai trò

Đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam hiện nay đang phát triển nhanh, có vị trí, vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của đất nước. Cụ thể là:

- Thứ nhất, doanh nhân trẻ có vai trò quan trọng trong giải phóng lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Với vai trò lãnh đạo, quản lí doanh nghiệp và các hình thức tổ chức kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, doanh nhân trẻ Việt Nam là lực lượng đóng vai trò chủ yếu trong huy động các nguồn lực sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển KTXH đất nước.

Thông qua việc tổ chức và điều hành sản xuất - kinh doanh, doanh nhân trẻ Việt Nam thúc đẩy phân công lao động xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

- Thứ hai, doanh nhân trẻ Việt Nam đã góp phần quan trọng vào hình thành cơ cấu xã hội và quan hệ xã hội mới.

Đội ngũ doanh nhân trẻ góp phần hình thành lối sống sáng tạo, tự lập, tự chủ, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, dám chấp nhận rủi ro, có chí làm giàu, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Doanh nhân trẻ giàu có, thành đạt trở thành mục tiêu, khát vọng phấn đấu của nhiều người, nhất là giới trẻ. doanh nhân trẻ Việt Nam đang khẳng định vai trò “mắt xích” liên kết, hợp tác giữa các thành phần, lực lượng trong các hoạt động kinh tế (điển hình như liên kết “5 nhà”: Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà băng và nhà nông).

- Thứ ba, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam góp phần quan trọng trong tạo công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Sự ra đời, phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân đã mang lại việc làm và sinh kế cho nhiều người lao động trên các vùng miền cả nước, đặc biệt là đội ngũ công nhân, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số ở biên giới, miền núi, kể cả thương binh, bệnh binh, người yếu thế, người khuyết tật.

Doanh nhân trẻ cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, đóng góp các quĩ nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng các công trình phúc lợi góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

- Thứ tư, doanh nhân trẻ Việt Nam tham gia tích cực vào các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, một số trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã góp phần quan trọng trong góp ý, phản biện, xây dựng, thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và các địa phương.

Hầu hết doanh nhân trẻ tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đều phát huy tốt trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn của mình trong xây dựng và thực hiện chính sách phát triển KTXH.

Như vậy, trong tiến trình đổi mới, doanh nhân trẻ Việt Nam là một trong những lực lượng cơ bản tham gia xây dựng, quyết định, thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển KTXH.

(Tài liệu tham khảo: Một số giải pháp phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam hiện nay, ThS. Ngô Văn Cương, Tạp chí Công thương, 2019)

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/doanh-nhan-tre-young-entrepreneurs-la-ai-vi-tri-vai-tro-20200602095103643.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/