16:40 | 22/10/2019

Đô thị loại đặc biệt là gì? Tiêu chí đạt đô thị loại đặc biệt

Đô thị loại đặc biệt là một loại đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định công nhận.

105343baoxaydung-11-1479280644359

Hình minh hoạ (Nguồn: cafef)

Đô thị loại đặc biệt

Khái niệm

Đô thị loại đặc biệt tạm dịch sang tiếng Anh là Special urban.

Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp;

Là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn.

(Tài liệu tham khảo: Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật qui hoạch đô thị)

Đô thị loại đặc biệt là thành phố trực thuộc trung ương và đạt các tiêu chí dưới đây.

Tiêu chí đạt đô thị loại đặc biệt

1. Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội:

a) Vị trí, chức năng, vai trò là Thủ đô hoặc trung tâm tổng hợp cấp quốc gia, quốc tế về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước;

b) Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt các tiêu chuẩn qui định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13: Về việc phân loại đô thị.

2. Qumô dân số toàn đô thị đạt từ 5.000.000 người trở lên; khu vực nội thành đạt từ 3.000.000 người trở lên.

3. Mật độ dân số toàn đô thị đạt từ 3.000 người/km2 trở lên; khu vực nội thành tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 12.000 người/km2 trở lên.

4. Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt từ 70% trở lên; khu vực nội thành đạt từ 90% trở lên.

5. Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt các tiêu chuẩn qui định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13: Về việc phân loại đô thị.

Phân loại đô thị áp dụng cho một số đô thị có tính chất đặc thù

1. Đô thị là trung tâm du lịch, khoa học và công nghệ, giáo dục, đào tạo thì tiêu chí qui mô dân số và mật độ dân số có thể thấp hơn nhưng tối thiểu đạt 70% mức qui định; các tiêu chí khác phải bảo đảm mức qui định của loại đô thị tương ứng.

2. Đô thị loại III, loại IV và loại V ở miền núi, vùng cao, có đường biên giới quốc gia thì tiêu chí qui mô dân số có thể thấp hơn nhưng tối thiểu đạt 50% mức qui định; các tiêu chí khác tối thiểu đạt 70% mức qui định của loại đô thị tương ứng.

3. Đô thị ở hải đảo thì tiêu chí trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị tối thiểu đạt 50% mức qui định; các tiêu chí về qui mô dân số, mật độ dân số, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp và tiêu chuẩn về kinh tế - xã hội tối thiểu đạt 30% mức qui định của loại đô thị tương ứng.

(Tài liệu tham khảo: Nghị quyết số: 1210/2016/UBTVQH13: Về việc phân loại đô thị)

 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/do-thi-loai-dac-biet-special-urban-la-gi-cac-tieu-chuan-20191022164046776.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/