20:35 | 26/01/2018

Đề xuất bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp vùng vào Luật Đất đai sửa đổi

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa đề xuất bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp vùng vào đề án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013.

HoREA cho biết đã nghiên cứu Luật Quy hoạch đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017 và sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019.

Trong đó, khái niệm "Vùng" đã được xác định tại khoản 6 Điều 3: "Vùng là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia bao gồm một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lân cận gắn với một số lưu vực sông hoặc có sự tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, lịch sử, dân cư, kết cấu hạ tầng và có mối quan hệ tương tác tạo nên sự liên kết bền vững với nhau".

Khái niệm "Quy hoạch vùng" cũng đã được xác định tại khoản 7 Điều 3: "Quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh".

"Quy hoạch vùng" là một bộ phận không tách rời nằm trong "Hệ thống quy hoạch quốc gia" đã được quy định tại điều 5 của Luật Quy hoạch 2017.

Do vậy, Hiệp hội nhất trí với Tổng cục Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) chọn "Giải pháp 1: Bổ sung quy định về quy hoạch sử dụng đất cấp vùng" trong đề án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013, để bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ giữa quy định của Luật Đất đai và Luật Quy hoạch 2017 và các luật khác có liên quan.

Đồng thời, giúp định hướng được quy hoạch của từng vùng đảm bảo được tính liên kết thống nhất, đồng bộ trong việc quản lý, sử dụng đất cấp quốc gia đến quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

de xuat bo sung quy hoach su dung dat cap vung vao luat dat dai sua doi

Tuy nhiên, Hiệp hội cũng nhận thấy khi thực hiện chế định "Quy hoạch vùng", "Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng" thì có một số vấn đề cần được giải quyết.

Cụ thể là hiện nay, không có cơ quan hành chính cấp vùng nên sẽ khó khăn trong công tác lập "Quy hoạch vùng", "Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng" và công tác tổ chức thực hiện "Quy hoạch vùng", "Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng" cũng như các quy hoạch chuyên ngành cấp vùng khác.

Nếu không có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng hoặc Phó thủ tướng thì có thể sẽ không hiệu quả, gây lãng phí và tốn kém ngân sách nhà nước.

Việc lập "Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng" chỉ có thể đạt được hiệu quả khi được thực hiện đồng bộ và phù hợp với "Quy hoạch vùng", để tránh trường hợp như hiện nay, chỉ có "Quy hoạch cấp vùng" của một Bộ chuyên ngành nhưng lại bao trùm lên "Quy hoạch cấp vùng" của các Bộ chuyên ngành khác.

Như vậy, trong "Quy hoạch vùng" sẽ bao hàm nhiều lớp "Quy hoạch cấp vùng chuyên ngành" như: "Quy hoạch xây dựng vùng", "Quy hoạch giao thông vùng", "Quy hoạch công nghiệp vùng"...

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/de-xuat-bo-sung-quy-hoach-su-dung-dat-cap-vung-vao-luat-dat-dai-sua-doi-44301.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/