ACB sẽ phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

Mục đích phát hành là nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, nâng cao tỷ trọng vốn trung và dài hạn. Loại trái phiếu được phát hành là trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.

Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB) vừa quyết định phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Mục đích phát hành là nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, nâng cao tỷ trọng vốn trung và dài hạn.

Trái phiếu phát hành kèm theo điều khoản cho phép ACB mua lại. Theo đó, ACB có thể mua lại các trái phiếu đã phát hành trước ngày đáo hạn nếu điều kiện thị trường phù hợp trên cơ sở tuân thủ quy định hiện hành.Thời gian mua lại sẽ do Tổng giám đốc ACB quyết định, có thể bắt đầu từ năm thứ 5 trở đi hoặc sớm hơn tùy theo điều kiện thị trường.

Tổng mệnh giá dự kiến mua lại cũng do Tổng Giám đốc quyết định, có thể là một phần hoặc toàn bộ mệnh giá trái phiếu đã phát hành, tùy theo tình hình thị trường.

Nguồn vốn thực hiện mua lại là nguồn thu từ các khoản cho vay trung và dài hạn; các nguồn vốn cho vay, đầu tư khác hoặc các nguồn vốn hợp pháp đến hạn vào thời điểm mua lại trái phiếu.

Trước đó, ngày 30/6, ACB đã phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kì hạn 5 năm 1 ngày. ACB cho biết, số tiền thu được dùng bổ sung vào nguồn vốn cấp 2 và vốn tự có, giúp hạn chế rủi ro thanh khoản, rủi ro chênh lệch lãi suất và đa dạng hóa kênh huy động vốn cho ngân hàng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/acb-se-phat-hanh-1500-ty-dong-trai-phieu-khong-tai-san-dam-bao-8914.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/